Борбата за регистрация продължава
ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМО “ИЛИНДЕН” - ПИРИН
ЛЮБОМИР МАРКОВ


НА 19 ОКТОМВРИ Т. Г. се проведе Петата национална конференция на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Причини за нейното про-веждане бяха развитието на въпроса в Страсбург за регистрация на партията и предстоящите предлагани промени в Закона за политическите партии. Целта, която си поставиха организаторите, бе да се даде отчет пред многобройните членове на парти-ята и да се получи подкрепа на политиката на ръководството.

Това, последното, явно бе демонстрирано чрез преизбирането на всички централни органи на ПИРИН, извършено от всич-ките 518 делегати напълно единодушно и с аплодисменти. Пълна бе и подкрепата на искането да се регистрира партията, как-то и на новата инициатива пред Софийски градски съд в този смисъл. Друго важно решение на Националната конференция бе, че становището по спора на Р Гърция с Р Македония за името на последната, изразено в писмото на Председателството на партията до представителя на ООН г-н Метю Нимиц (виж. “Народна воля” бр. 4 от април тази година), бе прието за официално становище на Националната конференция - най-висшия орган на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Бяха извършени и промени в Устава на партията, като бе предвидена нова структура - Общински инициативен комитет, създаващ се в общини, където няма изгра-дени структури и с цел да се изградят такива. Ново е и това, че членският внос от задължение на членовете се превръща в тях-но право. Направени бяха и други, дребни промени в Устава.
На тази Национална конференция съзнателно бе организирано присъствието на мнозинството от учредителите на партията от 1998 г., от легалното ръководство на партията във времето на нейната регистрация (1999-2000 г.), от учредителите, присъс-твали на учредителното събрание, проведено миналата година, както и на централните органи, избрани тогава. Причината за това бе да се подчертае, че става дума за същата партия, че основаната през 1998, регистрирана и незаконно забранената през 2000 г. ОМО “Илинден”-ПИРИН, и тази, учредена през 2006 и преучредена през 2007 г., са една и съща партия. Това е очевидно за всички, но се оказа необходимо поради проявената тенденция на българските съдилища да се опитват да игнори-рат присъдата на Европейския съд по правата на човека от 2005 г., която провъзгласи забраната на ПИРИН за незаконна. Това те правят с аргумента, че става въпрос за различни партии, че онази от 2000 г. и сегашната не са една и съща. Затова конфе-ренцията бе открита и закрита от Иван Сингартийски - председателя на партията по времето на нейната регистрация (и съпред-седател сега), а водена от Стойко Стойков, член на нейното Председателство понастоящем. Новата инициатива за регистрация не включва правене на нова процедура и събиране на членове, а искане на базата на решението на Съда в Страсбург и на ня-кои членове в закона партията да бъде пререгистрирана. Макар и да не хранят голяма надежда, че съдът ще извърши регист-рация на партията по този начин, все пак пиринци смятат, че така ще изчерпят всички стоящи пред тях възможности и ще прех-върлят топката изцяло в полето на държавата. Ако тя не се възползва от тази възможност, която ПИРИН великодушно й предо-ставя, вероятно ще се наложи България под натиск отвън да прави промени в законите, да върне регистрацията по извънредна процедура или пък нещо друго.
Националната конференция се проведе в Културния дом в гр. Сандански, като мястото бе утвърдено едва в последния мо-мент, след инфарктно търсене на салон из окръга, продължило десетина дни. След отказите в Гоце Делчев и Петрич, както и предвид заетостта на залата “Пейо Яворов” в Благоевград, бе решено, ако и в Сандански не бъде възможно да се удовлетвори искането на пиринци, да се проведе Конференцията отново в местността Папаз чаир, както миналата година. За щастие до това не се стигна, след като в четвъртък следобед, на 16 октомври, разрешението за залата в Сандански бе дадено.
Тази неизвестност, както и късият срок предизвикаха множество проблеми и известни неуредици при организацията на та-зи Национална конференция на пиринци. Благодарение на усърдното ангажиране на голям брой членове на партията, всички трудности бяха преодолени.
Това е Петата национална конференция на ОМО “Илинден”-ПИРИН, ако не се броят двете национални конференции на ОМО ПИРИН, която бе създадена от членове на ОМО “Илинден”-ПИРИН, след като последната бе противозаконно забранена. Първата национална конференция с ранг на учредително събрание бе проведена през февруари 1998 г. в гр. Гоце Делчев, Вто-рата - през февруари 2000 г. в гр. Кресна, Третата - през юни 2006 г. в Гоце Делчев (пак с ранг на учредително събрание), Чет-въртата - през юли 2007 г. в местността Папаз чаир (с ранг на учредително събрание) и последната, Пета извънредна нацио-нална конференция на - 19 октомври т. г. От тези пет конференции на ОМО “Илинден”-ПИРИН и двете на ОМО ПИРИН (от 2002 и май 2004 г. и двете в Гоце Делчев) само една се е провела в нормални условия на регистрирана партия - тази през 2000 г. - само два дни преди забраната.

ДА СЕ НАДЯВАМЕ, че следващата ще бъде проведена вече в нормални, легални условия на една регистрирана партия и че повече няма да се налага, както се случва напоследък, да се правят национални конференции всяка година, което поглъща големи сили и средства и е напълно ненужно. Това зависи от демократичноста на българския съд и българската държава.

Врати се назад   Врати се горе