Исторически истини от български учени

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

Проф. Веселин Бешевлиев
(Продължава от миналия брой)


Особено любопитен в тона отношение е надписът, който ни предава договора за съюза между Спарта и Атина през т.нар. Хремонидейска война (265 г.):
ἐπειδὴ πρότερον μὲν Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι οἱ ἐκατέρων φιλίαν καὶ συμμαχίαν κοινὴν ποιησάμενοι πρὸς ἑαυτοὺς πολλοὺς καὶ καλοὺς ἀγῶνας ἠγωνίσαντο μετ᾿ ἀλλήλων πρὸς τοὺς καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις ἐπιχειροῦντας, ἐξ ὧν ἑαυτοῖς τε δόξαν ἐκτήσαντο καὶ τοῖς ἄλλ[ο]ις Ἕλλησιν παρεσκεύασαν τὴν ἐλευθερίαν, καὶ νῦν δὲ κ[α]ιρῶν καθειληφότων ὁμοίων τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν διὰ το[ύς κ]αταλύειν ἐπιχειροῦντας τοὺς τε νόμους καὶ τὰς πατρίους ἐκάστοις πολιτείας…
СЕПТЕМВРИ
Не по-малко забележителни са следните две места из Плутарховия животопис на Арат, един от стратезите на Ахейския съюз:…
Най-важният извор за епохата на последните македонски царе е, както е известно, историята на Полибий. И в това съчинение македонците на няколко места се явяват като народ, отделен от гърците. Полибий в IX 28 ни предава речта на етолския пратеник Хлайнеас против Филип V, държана пред спартанците. Тази реч започва със следното изречение:
ὅτι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τὴν Μακεδόνων δυναστείαν ἀρχὴν συνέβη γεγονέναι τοῖς Ἕλλησι δουλείας, οὐδ᾿ ἄλλως εἰπεῖν οὐδένα πέπεισμαι τολμῆσαι.
Следователно македонското владичество е било за гърците робия. Забележително е, че сам Полибий не смята македонците за гърци. Той ги отделя ясно едни от други в следните места:…
В приведените места ние бихме очаквали Полибий да изрази по някакъв начин гръцкия характер на македонците, ако ги е смятал за част от гърците, напр. като пише οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, a не само οἱ Ἕλληνες. Против гръцкия характер на македонците говори още и следното място из Полибий:
XXXVIII 6, 3 sq. ὁ (μὲν) οὖν Λυκόρτας ἔμεινεν ἐπὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς προθέσεως, κρίνων μήτε Περσεἱμή(τε) Ῥωμαίοις συνεργεῖν μηδέν, ὁμοίως μηδ᾿ ἀντιπράττειν μηδετέροις. τὸ μὲν γὰρ συνεργεῖν ἀλυσιτελὲς ἐνόμιζε πᾶσιν εἶναι τοῖς Ἕλλησιν…
Негръцкият характер на македонците проличава и от следните места из Плутарховите животописи на Т. Фламин и Е. Павел:
Към приведените дотук текстове могат да се прибавят още всички ония места из гръцката историографска книжнина, гдето македонското владичество над гърците се обявява за робство. Между приведените по-горе текстове някои от тях съдържат тази мисъл. Други подобни места са напр. следните: Polyb. hist. XVIII 11; 23 Plut. Philop. XV 2, Flam. XI, All и др. Обаче от всички тези известия най-любопитна е следната епиграма на Алкей Месенски, съвременник на Филип V:

(Продължава в следващия брой)