Напредък в борбата за правата на македонците в България през 2020 година

ВЪПРОСЪТ С МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ ДОСТИГНА ЕВРОПЕЙСКО ПАРЛАМЕНТАРНО НИВО

„Народна воля“


Напук на особената и блокирана от вируса година събитията на „македонския фронт“ бяха много активни и плодотворни.

КРАЙ НА ПОДЕЛБИТЕ В МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Годината започна с едно много добро знамение – започна началото на края на дългогодишното недоверие, съперничество и дори разцепление между ОМО „Илинден“ и ОМО „Илинден“-ПИРИН. След интензивни консултации на 30 януари в Сандански се срещнаха представители на ръководствата на двете формации, водени съответно от Стойко Стойков (ОМО „Илинден“-ПИРИН) и Димитър Парасков (ОМО „Илинден“), и подписаха проектоспоразумение за слагане край на недоразуменията и за сътрудничество. Ето и части от него:
„1. Двете страни, които се борят за правата на дискриминираните и асимилирани македонци в България, ще продължат да съществуват като отделни и независими организации, във взаимно уважение и зачитане независимостта си. Те се съгласяват и задължават да не водят неприятелска дейност или агитация една срещу друга и да си сътрудничат.
2. За да няма недоразумения и съмнения, и двете страни се съгласяват да се присъединят заедно с останалите македонски организации в България към една обща програмна базова платформа, която да съдържа всички онези искания в полза на македонците, които са гарантирани от международните договори и които България е задължена да им даде съгласно подписаните от нея споразумения. При това всяка страна ще си запази правото да иска и да се бори за повече, отколкото е предвидено в базовата платформа…
3. При изготвяне на декларации всяка страна може да предложи и на другата да се включи като подписник. Всяка от двете страни запазва правото си да излиза със свои позиции, декларации и мнения от свое име и без да ангажира другата страна. Само позиции, които са одобрени от двете страни, могат да излизат от общо име.
4. Двете страни се съгласяват за общо провеждане на определени публични македонски мероприятия заедно с останалите македонски фактори в България“.
През февруари Председателството на ОМО „Илинден“-ПИРИН и Управителният съвет на ОМО „Илинден“ одобриха споразумението, но започналата блокада заради Ковид забави гласуването й от Националния съвет на ПИРИН, който е върховен орган на партията, но на първото заседание, проведено на 13 септември, споразумението бе одобрено единодушно, а към него се присъединиха и останалите македонски организации. Това споразумение вече започна да се реализира с общото за всички честване на Македонското Кресненско въстание на 11 октомври тази година.

ДОКЛАД НА КОМИСАРЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА БЪЛГАРИЯ

На 10 март излезе доклада на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович за България след посещението й в България, където тя се срещна с представители на ОМО „Илинден“-ПИРИН, Дружеството на репресираните македонци в България и Дружеството за защита на основни човешки права. За съдържанието на доклада „Народна воля“ вече писа. В него в четири глави се говори за „етническите македонци“: в разделите за расизъм, нетолерантност и дискриминация, нетолерантност и слово на омраза срещу малцинствата, институционална, законова и политическа рамка, правозащитни органи, заключения и препоръки и в специален раздел, озаглавен „Правото на свобода на сдружаване на лицата, идентифициращи се като етнически македонци”. Комисарят препоръча на българските власти да регистрират македонските организации, да се въздържат да отказват регистрации на база на това има или няма македонско малцинство и да започнат диалог с македонците.

НОВИ ПРИСЪДИ В СТРАСБУРГ

На 29 май Съдът по правата на човека прие две нови решения, с които България бе осъдена за нарушаване правата на македонците. Става дума за делата, водени от Македонския клуб за етническа толерантност и Дружеството на репресираните македонци в България. С това присъдите срещу България за нарушаване правата на македонците станаха 14. Държавата е осъдена за това, че отказа регистрация на двете организации.

ДОКЛАД НА СЪВЕТОДАВНИЯ КОМИТЕТ ПО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

Представители на комитета посетиха България миналата година и имаха срещи с представители на ОМО „Илинден“-ПИРИН и Дружеството за фундаментални човешки права. Докладът е приет на 26 май, но стана публичен едва през октомври. В него на 36 места се споменават македонците в България и се обсъждат техните проблеми в България (преводи на частите в доклада ще започнем да публикуваме от следващия брой, НВ).

ВЪПРОСИ НА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ КЪМ БЪЛГАРИЯ

На 28 август Групата за демокрация, владеене на правото и фундаменталните права в Европейския парламент постави серия въпроси към българското правителство. Важен за нас е въпрос 23 към заместник-министъра на правосъдието и Комисията за защита срещу дискриминация.
„Как българското правителство и Комисията за защита срещу дискриминация ще осигурят пълна защита на всички малцинства? Това включва ромите, ЛГБТ, както и етническите и езикови малцинства в България? Ние имаме доклади за… опити да се попречи на работата на неправителствени организации, работещи със македонското малцинство в България (дерегистрация на организации). Специално за Комисията за защита срещу дискриминация: какви разследвания е предприела през изминалата година по тези случаи и какви решения е приела по тези случаи?“

РЕШЕНИЕ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ПО ДЕЛАТА НА ОМО „ИЛИНДЕН“

На 1 октомври Комитетът на министрите при Съвета на Европа взе поредното си решение по отношение на неприлагането от страна на България на решенията на Съда по правата на човека. Въпреки че държавата изплаща присъдените глоби, тя отказва да регистрира организациите, които са я осъдили. Поради това вече две години България е под засилен мониторинг в Страсбург. Решението се отнася до 6 присъди, приети между 2000 и 2020 г. за отказите да се регистрират ОМО „Илинден“, Македонският клуб за етническа толерантност и Дружеството на репресираните македонци в България.
Комитетът в решението заявява: „Отбелязва с голяма загриженост, че от 2006 г. ОМО „Илинден“ е била постоянно лишена от ползите по защитената от конвенцията регистрационна процедура.
Дълбоко съжалява, че в най-новите процедури за регистрация от 2019 и 2020 г. ОМО „Илинден“ отново се сблъсква с проблеми, свързани с непоследователности и формалистично приложение на законовите изисквания и предоминантната практика на Агенцията по впиванията да не дава инструкции за поправяне на документите за регистрация, освен в отделни случаи, както и от неуспех в конкретни случаи да посочи всички слабости в документите на регистрация в своите откази…
Отбелязва с дълбока загриженост, че по отношение на генералните мерки от 2006 г. насам на организации, подобни на ОМО „Илинден“, е отказвана регистрация в много случаи на основание възможност организациите, подкрепящи съществуването на „македонско малцинство“, да застрашат националното единство и конституционната забрана на организации, които си поставят политически цели, основания, които са били систематично отхвърляни от Европейския съд в делата от тази група.
Отбелязва също, че наскоро организация, подобна на ОМО „Илинден“, е била обект на процедура по отнемане на регистрацията наскоро след нейната регистрация на подобни основания и че процедурата е започната от прокуратурата след писмо от член на правителството.
Вземайки предвид, че изпълнението на тези присъди изисква освен конкретни законови решения и административни мерки, също и ясно послание от страна на властите и продължителни усилия да стане ясно, че на ОМО „Илинден“ и други подобни организации не бива да им се отказва или да им се отнема регистрация на основания, свързани с техните цели (основания), вече отхвърлени от Европейския съд.
Подчертавайки задължението на всяка държава, съгласно условията на член 46, параграф 1 от конвенцията, да се съобразява с окончателните решения на Европейския съд във всяко дело, по което е страна, напълно, ефективно, бързо и добросъвестно:
Призовава властите да гарантират, че всяко ново искане за регистрация на ОМО „Илинден“ или сдружения, подобни на нея, ще се разглежда в пълно съответствие с член 11 от конвенцията по отношение на формалните правни изисквания, които трябва да се прилагат пропорционално, предвидимо и последователен начин, с ясни инструкции към кандидатите, ако е необходимо, както и по отношение на оценката на законосъобразността на целите на сдружението и средствата за тяхното преследване;
Приканва ги да приемат законодателни или други подходящи мерки, за да гарантират по-широко и по-ефективно задължение за Агенцията по регистрация да дава указания на сдруженията да коригират регистрационните файлове, когато това е обективно възможно, за да се съгласува практиката на агенцията за стриктно прилагане на формалните изисквания с ефективното упражняване на правото на свобода на сдружаване;
Приканва ги също така да предадат послание и да продължат усилията си за повишаване на осведомеността, че на асоциации, целящи да постигнат „признаването на македонското малцинство в България“, не трябва да се отказва регистрация на основания, свързани с целите на организациите и средствата за осъществяването им, които противоречат решенията на Европейския съд по тези дела, и че такива сдружения не следва да бъдат обект на процедури за разпускане на подобни основания;
Приканва властите да завършат работата си по допълване на упътването за служителите по регистрацията, за да обхванат въпросите, разгледани в тази група дела, както и изготвянето на лесни за употреба инструкции за организациите, и да гарантират, че Агенцията по вписванията изчерпателно идентифицира дефектите на регистрационно досие, както се изисква съгласно вътрешното законодателство, за да позволи на сдруженията да представят бързо регистрационно досие, което отговаря на всички законови изисквания;
РЕШИ да възобнови разглеждането на тази група дела най-късно по време на заседанието си през юни 2021 г. (DH)“.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ

На 2 октомври след продължителни преговори в Европейския парламент бе приета резолюция за България. В нея ЕФА, чийто член е ОМО „Илинден“-ПИРИН, предложи и се бори да влязат и въпросите за малцинствата и конкретно за македонското малцинство. Въпреки нежеланието на много парламентарни групи да повдигат въпроса за малцинствата и яростната съпротива на българските евродепутати, все пак в резолюцията влезе текст за малцинствата в България и макар самото понятие „македонско малцинство“ да не бе директно споменато, бе постигнато то все пак да присъства в резолюцията чрез бележка под линия, в която се цитират четири решения на Съда по правата на човека срещу България в полза на ОМО „Илинден“. Интересно за читателите би било да узнаят, че Прогресивният алианс на социалистите и демократите са били против всякакво споменаване на малцинства и езикови групи, докато Европейската десница – специално против споменаване на македонското малцинство. Ето и приетия текст:
„15. Осъжда всички случаи на слово на омраза, дискриминация и враждебност срещу хора от ромски произход, жени, ЛГБТИ лица и лица, принадлежащи към други малцинствени групи, което остава проблем, предизвикващ остра загриженост; призовава властите да реагират енергично на инциденти със словото на омразата, включително от политици на високо равнище, да подобрят правната защита срещу дискриминация и престъпления от омраза и да разследват и преследват ефективно такива престъпления; приветства съдебната забрана на ежегодния неонацистки „Луков марш“ и откриването на разследване на организацията зад него – „БНУ“; призовава българското правителство да засили сътрудничеството с международни и местни наблюдатели на правата на човека и да предприеме всички необходими мерки за ефективна защита на правата на малцинствата, по-специално правата на свобода на изразяване и свобода на сдружаване, включително чрез изпълнение на съответните решения на Европейския съд по правата на човека [13]; призовава българските власти и длъжностни лица да осъдят категорично всички актове на насилие и слово на омразата срещу малцинствата“.
Именно тук в бележка номер 13 са цитирани четирите решения на Европейския съд по правата на човека за македонската организация.
С това въпросът за македонското малцинство достигна до европейско парламентарно ниво. Нищо чудно, че това предизвика паника и истерия в България.