Исторически истини от български учени

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

Проф. Веселин Бешевлиев
(Продължава от миналия брой)


Епохата на Александър Велики, особено тази на диадохите, е разказана и от Диодор Сицилийски в неговата историческа библиотека (книги 17-20). За написването на това съчинение Диодор е използвал писанията на по-стари историци, главно на Клитарх и Хиероним от Кардия. И в библиотеката на Диодор не на едно място македонците се отделят от гърците…

Вж. още XVIII 11. 12, 4; 13, 2; 15, 7; 17, 5 ἀπέθανον δ᾿έν τῇ μάχῃ τῶν μὲν Ἑλλήνων πλείους τῶν πεντακοσίων, τῶν δὲ Μακεδόνων ἑκατὸν καὶ τριάκοντα. Негръцкият характер на македонците се подчертава много ясно в XVII 100, където се разказва за двуборството на македонеца Κόραγος с атинянина Διώξιππος:
4 καὶ τῶν μὲν Μακεδόνων ὁμοεθνῶν ὄντων τῷ Κοράγῳ καὶ τοῦ βασιλέως συμφιλοτιμουμένου, τῶν δὲ Ἑλλήνων τῷ Διωξίππῳ συναγωνιώντων προῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα ὁ μὲν Μακεδὼν πολυτελέσιν ὅπλοις κεκοσμημένος, ὁ δ᾿ Ἀθηναῖος γυμνὸς ὑπαληλιμμένος, ἔχων ῥόπαλον σύμμετρον.

Забележителна е и Полиперхоновата διάγραμμα в XVIII 56. И тук гърците се отделят от македонците: τῶν Ἑλλήνων τινὰς μὴ ὀρθῶς γινώσκοντας πόλεμον ἐξενεγκεῖν πρὸς Μακεδόνας. Срв. още и следните места от Диодоровата библиотека: XIX 35, 6. XX 106, XXI 2, 2.

След боя при Херонея (338 г.), a особено във времето на Александър Велики, Македония и Гърция образували в политическо отношение едно цяло. Сега вратите на Македония се разтворили широко за гръцкия език и култура. Както в Александровата световна монархия и във възникналите от нея по-сетне хеленистически царства, a така също и в самата Македония гърците са представлявали една привилегирована класа покрай самите македонци, и поради това са имали всичката възможност да погърчват бавно, но сигурно окръжаващата ги среда. Още повече, когато самите македонски владетели, като Филип II, Александър Велики и др., не само не са се противопоставяли на това, но са подпомагали по всякакъв начин проникването и разпространяването на гръцкия език и култура сред македонския народ. Затова човек би бил склонен да се съгласи с мнението на Jüthner, че след Александър Велики македонците са били погърчени, че са загубили напълно своя народностен облик и че затова въпросът за техния варварски произход заглъхнал.

(Продължава в следващия брой)