Исторически истини от български учени

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

Проф. Веселин Бешевлиев
(Продължава от миналия брой)


Според приведения текст Филиповите ἑταῖροι са били или ἐξ αὐτῆς τῆς χώρας, т.e. Македония, или от Тесалия и от другитe земи на Елада. Очевидно варваритe – ἑταῖροι не ще да са били от Елада (защото от там са били οἱ Ἕλληνες), a ще са произлизали от Македония. Следователно с варвари Теопомп е означавал самите македонци.
Все пак съчиненията на историографите, съвременни на Филип II и Александър Велики, не са изчезнали съвсем безследно. Всъщност те се крият, преразказани в произведенията на по-сетнешните писатели, които разглеждат историята на Филип II и Александър Велики.
Тук старите историографи се споменават на места изрично като извори, и то поименно, a на други места разказът явно почива върху техните писания, макар това да не се казва изрично. Това личи най-добре в съчинението на Фл. Ариан Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις, където в самото начало се казва, че авторът е почерпил сведенията си предимно от произведенията на Птоломей Лагов и Аристобул Аристобулов, a също така и от други писатели, на които обаче той не споменава имената. От приведените по-долу места из Ариановия Анабасис се вижда, че писателите, от които Ариан е почерпил своите сведения, са отделяли също така гърците от македонците […..].
Македонците се отделят от гърците, макар не тъй ясно, и в следните места:
V 25, 3 Ὁρῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Μακεδόνες τε καὶ ξύμμαχοι, οὐχ ὁμοίᾳ ἔτι τῇ γνώμῃ ἑπομένους μοι ἐς τοὺς κινδύνους κ. τ. λ. 28, 3… εἰ δή τις τροπὴ ταῖς γνώμαις ταῶν Μακεδόνων τε καί ξυμμάχων.
Тук с ξύμμαχοι се означаватъ очевидно гърците заедно с другите балкански народности, които се дошли с Александра в Персия. Същото това отделяне на гърци от македонци се забелязва и в мненията на лицата, които се изказват в IV книга на Арияновия Анабасис за или против желанието на Александра Велики за проскинеса (προσκύνησις) :
Според тези думи на Анаксарха македонците (не гърците) могат да отдават справедливо божески почести на Александра, понеже нито Дионис нито Хераклес, техните най-тачени богове, са македонски. Първият е тивански, a вторият – аргивски бог, т.е. и двамата са гръцки богове. Против проскинесата се изказал олинтийският философ Калистен, за което той по-късно, както е известно, заплатил с живота си:

(Продължава в следващия брой)