След 30 години първа регистрирана македонска организация

”ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА”


Чл.15 (1) Сдружението изразходва имуществото си за:
1. Реализиране на целите и задачите на Сдружението съгласно този устав и съгласно чл.41 от ЗЮЛНЦ.
2. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата и спорта.
3. Подпомагане на социално слаби.
4. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
5. Защита на човешките права.

Чл.16 (1)Сдружението може да бъде прекратено:
1. С решение на Общото събрание.
2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
а/не е учредено по законния ред
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави
в/ е обявено в несъстоятелност
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл.17 (1)При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал.2, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
(5) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
5. Роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(6) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл.18 (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19 За непредвидените в този устав положения се прилагат разпоредбите на Закон за юридическите лица с нестопанска цел.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Атанас Михайлов Мазнев, ЕГН 440321хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Йордан Иванов Грозданов, ЕГН 451205хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Райна Стефанова Стаменова, ЕГН 460328хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Благой Христов Стаменов, ЕГН 370829хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ангел Кирилов Радонов, ЕГН 540607хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Георги Стоев Христов, ЕГН 310517хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Димитър Благов Андонов, ЕГН 621024хххх . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Продължава в следващия брой)