След 30 години първа регистрирана македонска организация

”ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА”


11. Взема и други решения, предвидени в устава;
12. Решенията на Годишното събрание са задължителни за органите на Сдружението;
13. Годишното събрание приема решенията си с обикновено мнозинство, освен в случаите, в които уставът или законът изискват друго. Всеки член на събранието има право на един глас;
14. Годишното събрание се свиква веднъж годишно от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете. Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място за провеждане на Годишното събрание, и по чия инициатива се свиква, обявлението се публикува в един ежедневник и в сградата, където се помещава Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
15. Годишното събрание е легитимно, ако присъстват 50% плюс едн от членовете. При липса на кворум заседанието се провежда след един час, на същото място с там присъстващите членове.
Чл.8 (1) Управителният орган на Сдружението в България е Управителен съвет, който е избран от Годишното събрание и се състои от минимум седем членове. Мандатът на Управителния съвет е 5 години.
(2) Управителният съвет:
1. Управлява дейността на Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове
2. Организира изпълнение на решенията на Годишното събрание на Сдружението.
З. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава.
4. Подготвя и внася в Годишното събрание проект за Бюджет и за щат на Сдружението и отчети за дейността си.
5. Взема решения по всички въпроси, които по закона или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
6. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорността за това.
8. Взема решения за прием на членове, които подлежат на утвърждаване или отхвърляне от Годишното събрание; предлага за изключване членове пред Годишното събрание.
9. Организира мероприятия, издателска дейност, дарителство, библиотечно дело, съхраняване архива и материали на събирателската дейност и други дейности, произтичащи от този устав;
(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя или по молба на една трета от членовете му. Те се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.
(4) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
5) Решенията се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
(6) Управителният съвет може да взима решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

(Продължава в следващия брой)