След 30 години първа регистрирана македонска организация

”ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА”


След няколкгодишно отказване на четири македонски сдружения да бъдат регистрирани в България, на петото поред сдружение, поискало регистрация в Агенцията по вписванията, бе отговорено положително. За кратко време от един месец само Агенцията по вписванията на 30.08.2019 година регистрира македонското сдружение „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права”.
Предоставяме на читателите на в. “Народна воля” пълния текст на устава на сдружението.

У С Т А В
на сдружение с нестопанска цел

„ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА“

(5) Сдружението ще издава свой печатен орган.
Чл.4 (1) Основни цели на Сдружението са:
1. Отстояване и реализиране на девиза Европа и Балкани без граници.
2. Защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България съгласно Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и останалите релевантни български и международни документи.
3. Благоденствие на гражданите на България независимо от тяхната етническа, религиозна и политическа принадлежност
4. Просперитет на Българската държава.
5. Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с Балканските народи.
6. Популяризиране на идеите за етническа толерантност и приемане на различията като обогатяващ страната фактор.
(2) Предметът на основната дейност за постигане на основните цели е:
1. Съхранява, развива и предава на поколенията историческата истина за Македонският въпрос и работата за негово решаване в съответствие с идеите на изграждащият се Европейски съюз;
2. Организира и развива обществена, патриотична, културно-просветна и художествено-творческа дейност, съхранява, възстановява и изгражда паметници свързани с македонското минало и наследство;
3. Работи за защита на правата на македонците;
4. Организира изнасянето на лекции, беседи и доклади за миналото на македонският народ, за националните борби на македонците, за техните духовни и културни ценности, както и по актуални международни, вътрешнополитически, стопански и други въпроси;
5. Провежда землячески срещи, тематични вечери, литературни четения, вечеринки, рецитали, кинопрожекции и друrи културнu мероприятия;
6. Организира национални Македонски събори, чествания на исторически дати и събития;
7. Издава книги, сборници, библотечни поредици, вестници, календари и други; съдеиства за поместванета на материали във всекидневните и периодични издания;

(Продължава в следващия брой)