Исторически истини от български учени

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

Проф. Веселин Бешевлиев
(Продължава от миналия брой)


За политическото положение на македонската държава спрямо Гърция, за влиянието й върху отношенията на гръцките държавици-градове това родословие на македонския царски род е било от голямо значение. То е означавало, както се изразява Kaerst, [1] първоначално само една претенция, която обаче с течение на времето е могла да придобие толкова по-голямо значение, колкото повече се е удавало на македонските царе да наложат своето влияние върху гърците. Най-старото предание за произхода на македонския царски род се намира y Херодот, кн. VIII 137-139 […].
От всички учени, които са разглеждали приведеното предание за произхода на македонския царски род, пръв В. Клингер е забелязал, че то представя всъщност една обикновена народна приказка. A W. Aly, който се съгласява с Клингер, изтъкна следните приказни мотиви в преданието. Трима братя, от които най-малкият е най-хитър, слугуват на един безименен цар, чиято жена сама меси и пече хляба за работниците, понеже едно време царете били бедни. Хлябът на най-малкия става винаги най-голям. Реката, през която бягат братята, приижда, за да спре преследвачите. Нито царят, нито царицата, нито реката носят имена, т.е. точна, тъй както е в народните приказки.
Мотивът – троица братя пътуват по широкия свят и дирят щастието си, при което най-малкият от тях успява да го намери, се среща извънредно често в приказките. Така напр. ние го намираме в българските народни приказки, в немските и пр. Броят на братята – 3-ма, стои според Abel в свръзка с трите дорийски племена, a според Gutschmid и Stаhelin той сочи трите македонски царства (Елимея, Линкос и Долна Македония). Обаче както първото, така и второто предположения са малко вероятни. Защото тройният брой на братята е един от най-честите мотиви в народните приказки. Хлябът да става по-голям се среща y Aarne тип 751. Река да приижда след преминаването й от бегълци е известно и от други приказки.

(Продължава в следващия брой)