След 30 години първа регистрирана македонска организация

”ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА”


След няколкгодишно отказване на четири македонски сдружения да бъдат регистрирани в България, на петото поред сдружение, поискало регистрация в Агенцията по вписванията, бе отговорено положително. За кратко време от един месец само Агенцията по вписванията на 30.08.2019 година регистрира македонското сдружение „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права”.
Предоставяме на читателите на в. “Народна воля” пълния текст на устава на сдружението.

— — —

У С Т А В
на сдружение с нестопанска цел

„ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА“

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Сдружение с нестопанска цел „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА” е юридическо лице с нестопанска цел със седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. “Васил Левски“ 14, ет. 2, ап. 5.
Чл.2 Настоящото сдружение се основава на:
1.Конституцията на Република България (КРБ)
КРБ: Чл. 12(1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси
КРБ: Чл. 44(1) Гражданите могат свободно да се сдружават
КРБ: Чл. 57(1) Основните права на гражданите са неотменими
2. Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКЗПЧ)
ЕКЗПЧ: Чл. 11 за свобода на събранията и сдружаването: Всеки има право… на свободно сдружаване
ЕКЗПЧ: Чл. 14 за забрана на дискриминацията: Упражняването на правата и свободите, изложени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на… принадлежност към национално малцинство
Чл.3 (1) Сдружението е независимо, непартийно, неправителствено, доброволно и се учредява за неопределен срок.
(2) Негови членове могат да бъдат всички граждани на РБългария с македонско и др. самосъзнание, всички, наричани по-нататък за краткост „членове”.
(3) Сдружението осъществява дейност в обществена полза.
(4) Към сдружението могат да се изграждат клубове, секции и други организационни структури.

(Продължава в следващия брой)