Факти и документи от миналото

ИЗ СТАРАТА ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ

Генерал Кецкаров Вл.
(Предоставил ГЕОРГИ ХРИСТОВ)


След толкова кървопролитните войни за подялбата на Македония, в които само гласът на македонеца не биваше чут, горното заглавие звучи много парадоксално и претенциозно во ушите на балканските империалисти. И все пак на такива теми може да се говори и пише со много везки основания, стига да се припомнят и правилно разтълкуват няколко исторически факти от най-древни времена та дори до днес. Наистина, въпросът за националността на македонците, като творци на епохите, които ще припомним, ще подразни патриотическото чувство на съседите на Македония, но политическата същност на събитията не само ще отблъсне шовинистичните им аспирации, но ще им покаже и с исторически данни, логичните възможности и правилният път, които се откриват днес на Македония. Тези факти не че са неизвестни на балканските историци, но те винаги са ги използували за своя национална кауза и всякога са избягвали да им дадат самобитен македонски характер.
Вярно е, че в народностно отношение Балканите са пъстри от памтивека. В древността се говори за десятки илирийски, тракийски, елински и македонски племена и народи. От средновековието до днес, пред нас се редят имената на народи и племена от славянски, аварски, татарски и турански произход, между които с претениции за автохтонност (старожителство) личат имената на гърци, власи и албанци. При това и турците имат своето място, като етничен елемент и дълговековни политически владетели. Появата и запазването на тая национална пъстрота е леко обяснима, както со географското положение на Балканския полуостров, като мост между изтока и запада, така и со неговите географски особености. Планинските вериги раскъсват полуострова на множество малки и голями келии, свързани со трудни съобщения и даващи удобства за засядане на племена и народи, по начин такъв, че бурите на историята да не могат да ги пометат без остатак, а от друга страна, да се създават малки и немощни държавици. Времето се указа слабо да изличи даже и някои от племенните особености во известни области на полуострова.

(Продължава в следващия брой)