Пишува Ристо Бунтески – Бунте

МЕТОДИЈА ШАТОРОВ – ШАРЛО, ЗА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА


Телеграмата на ЦК на БКП испратена до КИ од февруари 1942 година во потполност ги содржи ставовите на Шаторов за организирање на македонската комунистичка партија единствена за сите македонски делови. Во оваа телеграма стои: „Сметаме да е према постојаната состојба целисходно-оправдано да се соединат македонските партиски организации во самостојна македонска партија“. Од ова произлегува дека македонската комунистичка партија ќе има задача да ги прибира во своите редови комунистите од трите делови на Македонија.
Со аналитичкиот пристап на документите издадени во времето на Шаторов кои се лично пишувани од Шаторов или издадени од ПК на КПМ а кои воглавно се цитирани во овој материјал може да се заклучи дека Шаторов бил со јасна цел дека Македонија треба да се ослободи национално од српското, грчкото и бугарското ропство и да се обедини во самостојна македонска држава, рамноправна со другите балкански држави. Овие ставови за развивање, јакнење и зацврстување на македонското национално сознание-свест, изнесени во овие документи, посебно рефератот на Шаторов од 1926 година придонесуваат за афирмација на македонската нација и како непобитен факт доведува до признавање и од Комунистичката Интернационала, а кое придонесе за нејзина афирмација во работничкото – комунистичко движење во светот.
Од ова може да се констатира дека Шаторов има придонес во заземањето став на КИ за признавањето на македонската нација и на македонскиот јазик. А не како што пишува авторот Т.Б. дека едино Шаторов се спротивставил против ставовите на КИ за признавањето на македонската нација и македонскиот јазик. Каков парадокс од страна на авторот.

Скопје, август 2008 година

(Продължава в следващия брой)