Факти и документи от миналото

РЕГЕНТЪТЪ Г. ТОДОР ПАВЛОВ ЗА СПИСАНИЕ „МАКЕДОНСКА МИСЪЛ”

Акад. Тодор Павлов
(Предоставил ГЕОРГИ ХРИСТОВ)


Идеята за издаването на списание „Македонска мисъл” трябва да бъде поздравена от цялата македонска емиграция в България, а също и от всички македонци.
След дълги революционни борби македонският народ най-сетне има своя свободна, демократическа държава в рамките на Титова Югославия и получава пълна възможност да разгърне докрай своите културни сили, като си създаде собствена македонска култура и развие във всички македонци македонско национално съзнание.
Както създаването на новата македонска държава, така и изграждането на новата македонска култура, са безпорно сложни и много отговорни задачи, които могат да бъдат решени последователно, до край преди всичко, като нито за минута никой македонец и никой българин или сърбин не забравят, че борбата срещу великобългарският шовинизъм и срещу великосръбският шовинизъм в никой случай не трябва да означава какъвто и да е било опит, несъзнателен или съзнателен, за всяване чувства на омраза към самите български и югославски народи. Борбата срещу великобългарският шовинизъм трябва да се води така, че новата македонска държава и нация да станат действително обединяващо звено между българския, сръбския и останалите миролюбиви народи на Балканите.
Списание „Македонска мисъл” ще изиграе безусловно полезна роля, ако неговите редактори и сътрудници никога не забравят, че новото национално македонско съзнание не падна готово от небето, а е резултат на цяла редица условия, борби и усилия, някои от коите датират още от преди освобождението на България. Това е един сложен процес; който трябва да бъде изучен всестранно, както в теоритическа, така и в историческа форма и само по тоя начин списанието ще допринесе нещо положително за по-нататъшното укрепване и развитие, както на новата национална култура на Македония, така и на новата свободна демократична федерална македонска държава.
Най-сетне, доколкото списанието ще излиза като научен орган на Македонския институт, целесъобразно с във връзка с това да не забраним никога, че македонската емиграция живееща в България, има исторически дълг да помогне във всяко отношение новата македонска държава и култура, но в никой случай не бива да се допуща даже намек на аспирации от рода на върховистките в миналото.
Македонската държава ще се ръководи от македонския народ в самата Македония, а не от емиграцията в България и Америка. Що се касае до научните сили и възможности на македонската емиграция, това трябва да става под знака на идеята за вечната ненарушима дружба между българския народ от една страна, и, от друга страна съветските и югославските народи и на искрено разбирателство с всички свободолюбиви народи.
Пожелавам на списание „Македонска мисъл” пълен успех.

(Продължава в следващия брой)