Факти и документи от миналото

ИЗ СТАРАТА ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ

Ив. Велков


Вън от тая народна борба останаха шовинистите великобългари и великосърби, фашистите, които станаха агенти на хитлеризма, и заедно с неговите пълчища се биха против собствения си народ и предателствуваха. Така, тия които се биеха в гърдите като фарисеи и се представяха за единствени представители и защитници на нацията, а вечно са търгашествували с нея, в разгара на тия съдбоносни и исторически събития за защита на нацията, изпъкнаха в истинския си лик, изпъкнаха като предатели. Така великобългарската и великосръбската идеи, в името на които се провеждаше завоевателната политика, се раздухваха ежбите между южните славяни и се целеше националното потисничество над Македония, се провалиха морално и политически пред масите. Тяхното поражение оправда историческите борби на македонския народ, оправда неговите надежди за свобода, за федерация, за демократическо развитие и благоденствие на широките народни маси.
В процеса на голямите борби, които води през последните години македонският народ, се изградиха обществените сили и форми, чрез които се провеждаха, и на които се опреха тия борби. Същите сили и форми послужиха за основа при изграждането на македонската държава. За основа на последната и на борбите за нея послужи Народно-освободителния фронт. В него се сплотиха всички македонци, без разлика на социална, политическа, национална и верска принадлежност. Вън от него останаха великобългарите – михайловистите и фашистите, и великосръбите в лицето на Дража Михайловистите. Тая обществена сила бе свързана и подпомагана от въоръжените сили на Македония в лицето на партизанските отряди, ксито послужиха за основа на македонската войска. Н.О.Ф. се проявяваше и ръководеше, както е и сега, от местните отбори. За последните, прели няколко месеци, станаха избори. В тия избори свободно и непринудено, цялият македонски народ се оказа единен и сплотен около Н.О.Ф. Последния на три пъти е свиквал своите общи събрания, своите Антифашистки Събрания за Народно Освобождение на Македония, известни със съкратеното си име АСНОМ. АСНОМ си има своето изпълнително бюро, наречено, президиум, който излъчва от себе си постоянно присътствие и посочва министрите.
Целта на Н.О.Ф. и на неговия АСНОМ е запазването свободата на Македония, заздравяване нейната държава по пъти на една широка народна демокрация ; повдигане благосъстоянието на широките народни маси и ефикасно ограничение на експлоататорски елементи; подържане федеративния принцип с останалите южнославянски народи и закрепване чувството на любов и привързаност към общото отечество на гия южнославянски народи – демократична, федеративна, Титова Югославия; разширяване федеративните връзки с останалите още вън от федерацията южнославянски народи и всички свободолюбиви, демократични балкански народи.
Свободата на Македония е свързана с свободата и равноправието на всички народностни групи, населяващи Македония. Тя е свързана съ укрепването на израстналото вече македонско национално съзнание в македонските славяни и борбата против великобългарското и великосръбско влияние. Тая борба е една от важните елементи при изграждането свободата на Македония и тя се води системно и упорито и нея не могат да разберат само тия, в чийто души има значителни остатъци от шовинизма и патриотарството. Македонските дейци продължават неуклонно тая своя дейност, въпреки воя на великобългарските шовинисти, че с тая своя дейност подпомагат сърбизацията и на великосръбските такива, че подпомагат българизацията.

(Продължава в следващия брой)