Исторически истини от български учени – История на Македония до 336 година преди Христа

ЦАР ФИЛИП II МАКЕДОНСКИ

д-р Гаврил Кацаров
(Продължава от миналия брой)


И в ново време един от най-добрите познавачи на старата македонска история, U. Kober, се опитва да докаже, че действително Олимпиада подбудила Павсаний към цареубийство. Александър наистина не бил замесен, но не могъл да не знае, че майка му крои план за отмъщение. Щом той не предупредил баща си, трябва да се смята като морален съвиновник в убийството.
Против това мнение се изказа Х. Вилрих. Според него обяснението е, че такова подозрение било повдигнато против Олипиада, защото тя била способна за подобно действие и се възползвала от делото на Павсаний; обаче не може да се докаже, че това обвинение отговаря на фактите. Трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че Павсаний искал да си отмъсти на Атала и понеже вярвал, че докато Филип бил жив, това не било възможно, решил се да убие самия Филип, за да може след това да си отмъсти и на Атила. Могъл ли е Павсаний да мисли, че щом Александър се възкачи на престола, ще остави неотмъстена гибелта на баща си, та да стане ясно на всинца, че той сам е моралният убиец? Затова не може да се допусне, че Олимпиада е поръчала убийството. Павсаний навярно е смятал, че след убийството на Филип в Македония ще настъпи бъркотия и ще се установи друга династия, която не би имала основание да отмъсти на убийца. Вилрих допуща, че в това време династията на Филип още не била затвърдена и следователно подобна промяна била възможна. По тия съображения Вилрих приема, че Павсаний действал като оръдие на линкестийските князе и на Персия.
От друга страна, трябва да се изтъкне, че Олимпиада може би се уплашила да не би Филип да обяви брака си с нея за незаконен и с това да лиши и Александър от правото да наследи престола. Ние знаем наистина, че Филип не е мислил подобно нещо, обаче ако в главата на Олимпиада се е породила такава мисъл, това било достатъчно да я възбуди до крайност и да я накара да помисли и за убиване на Филип: пък и необмисленото пожелание на Атала, за което стана по-горе дума, било от характер да възбуди и подхрани такова. Колкото за участие на Александър, нищо не може да се каже. Във всеки случай той използвал смъртта на баща си, за да се върне от всички претенденти на престола, също и от Атала. Английският историк Bury е изказал мнение, че истинската убийца е била Олимпиада, а Александър пожънал плодовете на престъплението.

(Продължава в следващия брой)