До Негово Превъзходителство всерусийският главен консул Н. Улянов в Солун

ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЯ (1880–1881 ГОД.)


Временно правителство на Македония – „Единство” 21.V.1880 г. №3 21.V.1880 г. Гремен таке

ДО НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ВСЕРУСИЙСКИЯТ ГЛАВЕН КОНСУЛ Н. УЛЯНОВ В СОЛУН
ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

От името на временното правителство на Македония Ви го изпращаме това протоколно решение на Националното събрание на Македония с молба да го изпратите до Н.В. Всерусийския император Александър II.
Надяваме се, че руското правителство ще ги подпомогне праведните искания на македонския народ и ще помогне да се сдобие с правдини подобни на останалите балкански народи.
ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО НА Македония
Председател: (Васил Симон)
Членове: 1. Атанас Димитрович
2- Али Ефенди (албанец)
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ:
Националното събрание на македонския народ, съставено от временните на народа от различни области, се събра на Гремен таке, разгледа общото политическо положение в земята и изпита всичко онова що би трябвало да се стори, за да се постигне националната цел на Македония. При това се имаше в предвид мъченическата история на тази земя, която с векове е страдала от разбойничествата от органите на властта от грабежите и насилствата на Черкезите отдавна настанени в отделни области, че поради своето географско положение в центъра на Европейска Турция, Македония всякога е била жертва на въстания и на грабежи от страна на башибозуците, черкезите и гегите.
Че Македония повече от която и да е друга земя поради политически цели е разделена и етнически – най-многочислени потомците на древните македонци, славени, гърци, албанци, власи и турци, а завоевателите се стремят да я разпокъсат, с което се руши националното съществуване на македонците, така че тия винаги да останат в сиромашия.
Че на международните конгреси на големите сили Македония е останала сирак.
– че поради последните проекти в Европейска Турция – Ромъния, Сърбия и Черна гора по силата на Берлинския договор от1878 год., получиха своята пълна независимост, България, Източна Румелия, Крит получиха граждански права, Еспир и Тесалия очакват своето присъединение към Гърция, докато единствено Македония, която в древно време имала цивилизация и го дали Аристотел и Александър Македонски (Велики), е лишена от секаква помощ.
– че никакво решение на мировните договори в едно е на граждански права на македонското население не било приложено чл. 15 на преминалия Санстефански договор, признаване пълна автономия на по-голям дял на Македония, а чл. 23 от Берлинския договор й даваше Органически устав, подобен на Критския устав от 1868 г., но оттогава изминаха вече две години без нищо да е сторено.

По силата на всичко това събранието на македонските представители единодушно
РЕШИ:
1. Да се уведоми най-напред Високата порта чрез главния управител (валията) на Македония, праведните искания на македонския народ да се изпълнят с бързо прилагане на чл. 23 от Берлинския договор.
2. Това решение да им бъде връчено на консулските представители на големите сили – подписвачки на Берлинския договор, с молба големите сили да се застъпят пред Високата порта за прилагане на чл. 23 от Берлинския договор. В случай че Високата порта не стори това, временното правителство на Македония ще го повика македонския народ на оръжие с лозунга: „Македония на македонците за възстановяване на Македония”

ЗА ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Симон
СЕКРЕТАР(п) не се чете
ГЛАВЕН КОМЕНДАНТ НА ВОЕННИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЯ: (Крамонтев)