Австралийският македонски Комитет по правата на човека (AMHRC):

ОСЪЖДА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИЯ ЕЗИКОВ ЗАКОН В МАКЕДОНИЯ


– Днес коалицията СДСМ-ДСИ, управляваща Македония, прие закон, който превръща албанците в официален език на държавата в Република Македония. Законът беше приет в нарушение на правилната парламентарна процедура и на конституцията на Република Македония. Законът представлява изпълнение на външнополитическите цели на съседна Албания. Това ще доведе до прекомерно тежки административни и финансови затруднения за вече нефункционираща държава.
От гледна точка на правата на човека несъмнено е уместно етническите албанци да имат винаги правото да използват майчиния си език и да ги поддържат чрез образователни институции, финансирани от държавата, в Република Македония. Всъщност езиковите и други права, предоставени на етническото албанско малцинство от Охридското рамково споразумение от 2001 г., надвишават стандартните международни конвенции и споразумения, предназначени да защитават малцинствените групи. По друг начин: етническите албанци в Македония се ползват с правна защита за своите езикови и други права, които надминават тези, притежавани от почти всяка друга малцинствена група в Европа.
Налагането на език, говорен от около 20% от населението върху останалите 80%, няма нищо общо с правата на човека и отговорното гражданство; По-скоро той се възстановява от национализма, който се стреми към унищожаване.
Австралийският македонски Комитет по правата на човека (AMHRC) недвусмислено осъжда това подкопаване на върховенството на закона в Македония и ще преследва пътища, водещи до неговото отменяне.

*****

Създаден през 1984 г., Австралийският македонски Комитет по правата на човека (AMHRC) е неправителствена организация, която информира и защитава пред международните институции, правителствата и широките общности борбата срещу расизма и насърчаването на правата на човека.
Нашият стремеж е да гарантираме, че македонските общности и други изключени групи по целия свят са признати, уважавани и осигурени справедливо отношение. За повече информация посетете www.macedonianhr.org.au или имейл info@macedonianhr.org.au.