У С Т А В на:

ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ИЛИНДЕН” – ПАРТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО


VII. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 42. Средствата и имуществото на ОМО “Илинден” – ПИРИН се образуват от членски внос, дарения и завещания, издателска дейност, субсидии от бюджета и всички други разрешени от закона начини.
(1) Размерът на членския внос, начина на събиране и разпределение се определят и актуализират от Централния съвет.
(2) Дарения могат да бъдат приемани само от съпредседателите, председателите на Околийските комитети, председателите на местните секции или от специално упълномощени за целта от ЦС лица. Всички дарения се регистрират в централната каса на партията.
Дарения, несъобразени с изискванията на закона, не се приемат.
(3) Регистрирането на приходите, тяхното съхраняване, законно изразходване и отчитане е задължение на съпредседателя-касиер и съответните секретар-касиери.
(4) Средствата от централната каса на партията могат да се изразходват само с писмено нареждане и саморъчен подпис на един от съпредседателите, който е специално определен за целта от Централният съвет. По отношение на Околийските комитети и секциите това правомощие принадлежи на съответните председатели.
(5) Контролът върху имуществото и начинът на изразходване на средствата на партията се осъществяват от ЦКРК съгласно правилата, посочени в този устав.

VIIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 43. Вземане на решения
(1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове. При определяне на кворума не се вземат предвид членовете, намиращи се в чужбина, възпрепятстваните поради здравословни или други причини и предупредилите за своето отъстствие.
(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимият кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения.
Изключение от тази възможност представлява единствено Националната конференция, за чието законно провеждане присъствието на повече от половината делегати е задължително.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Гласуването при вземането на решения е явно, освен в случаите, посочени в този Устав, или ако съответното събрание не реши да е тайно.
Член 44. Плащането на членски внос е задължително за всички, заемащи изборни и ръководни длъжности в партията. При неплащане на членски внос в продължение на 1 година ЦКРК или съответния орган отправя предупреждение и доколкото до три месеца това не бъде коригирано заеманата длъжност се освобождава по автоматизам и без право на обжалване.
– При неактивност на избраните на ръкводони длъжности в продължение на една година заеманата длъжност се освобождава по автоматизам и без право на обжалване. Член изгубил длъжност на това основание губи правото да се кандидатира и да бъде избиран на същата или по-висока позиция за следващия мандатен период.

Член 45. Сливане и прекратяване
(1) ОМО “Илинден” – ПИРИН се слива и прекратява с решение на Националната конференция с мнозинство от две трети от избраните делегати.
(2) Прекратяването на ОМО “Илинден” – ПИРИН може да стане и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Настоящия устав е последна версия допънена и утвърдена от Националната конференция на ОМО „Илинден”-ПИРИН проведена на 9 юли 2017 г. в гр. Гоце Делчев, което се удостоверява от членовете на Председателството. Край.

(Продължава в следващия брой)