У С Т А В на:

ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ИЛИНДЕН” – ПАРТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО


(3) Утвърждава размера и начина на плащане на членския внос. Утвърждава бюджета на партията и щата на партийния апарат и определя размера на възнагражденията на служителите и на членовете на Председателството на партията.
(4) Взема решения за извършване на издателска и информационна дейност.
(5) По предложение на Председателството на партията освобождава и избира главен секретар, чийто мандат съвпада с мандата на Централния съвет.
(6) По предложение на Председателството на партията освобождава и избира главен касиер, чийто мандат съвпада с мандата на Централния съвет.
(7) Изработва предизборната платформа на партията и избира кандидатите й за участие в националните избори, като не може да посочва един и същи кандидат в повече от един избирателен район.
(8) Взема решения за участие в предизборни и политически коалиции, съюзи и споразумения с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦС.
(9) Взема решения по всички въпроси без тези, които са от компетенцията на Националната конференция.
(10) При намаляване на състава на Централния съвет под минималния брой, предвиден в чл. 38, ал. 3, на този Устав, в периода между две национални конференции Централният съвет попълва своя състав като избира нови членове на Централния съвет с мандат до следващата редовна Национална конференция. Решението за избор на нов член на Централния съвет се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Централния съвет.
(11) Приема правилници за приложение на настоящия устав, които подлежат на проверка и утвърждаване от Националната конференция.
(12) При преждевременно прекратяване на мандата на околийски председател ЦС с мнозинство 2/3 утвърждава новоизбрания от РОС околийски председател с мандат до първата Национална конференция.

Член 36. Председателството е постоянно действащ оперативен орган на ОМО “Илинден” – ПИРИН.

Член 37.
(1) Председателството на партията се избира от Националната конференция с мандат от 4 години – до следващата редовна Национална конференция.
(2) Председателството се състои от 5 (пет) до 7 (седем) равноправни съпредседатели, които вземат решения с обикновено мнозинство при явно гласуване.
(3) При намаляване на състава на Председателството под минималния брой, предвиден в предходната алинея, в периода между две национални конференции Централният съвет попълва състава му, като избира нови членове на Председателството с мандат до следващата редовна Национална конференция. Решението за избор на нов член на Председателството се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Централния съвет.
(4) Членовете на Председателството представляват партията заедно и поотделно пред държавните институции, политическите формирования, неправителствените организации, както и пред други юридически и физически лица.
(5) Членовете на Председателството поделят помежду си дейността като един поема функцията на касиер, а друг на скеретар. Всеки съпредседател докладва пред Председателството и ЦС за дейността от своята област.

Член 38. Председателството ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на партията и дава отчет за нея пред Централния съвет и Националната конференция. Съпредседателите са членове на Централния съвет по право. Председателството има следните правомощия :
– ръководи и координира дейността на структурите на партията;
– отговаря за функционирането на партийния апарат;
– изработва щата на централната, Околийските и местните структури на партията и го предлага на ЦС за одобрение;
– назначава и уволнява всички щатни и нещатни сътрудници в офиса и централните органи на партията;
– предлага пред Централния съвет главен секретар и главен касиер за избор;
– възлага задачи на своите членове, както и на главния секретар, организационния секретар и главния касиер и изисква отчет за дейността им;
– привлича отделни специалисти и сформира временни и постоянни работни групи от експерти;
– решава всички въпроси без тези, които са от компетенцията на ЦС и Националната конференция.

Член 39. Съпредседателят-секретар:
– Подготвя дневния ред и необходимите документи и материали за заседанията на Председателството и Централния съвет;
– Води протокола на заседанията на Председателството и определя протоколчик за заседанията на ЦС.
– Уведомява в срок членовете и изпраща материалите за заседанията на Председателството;
– Изисква, получава и съхранява копии от първичната документация от партийните структури и копии от всички ревизионни протоколи и отчети на ЦКРК;
– Изготвя и подпечатва трудови договори, членски карти, удостоверения, командировъчни и други документи с партийния печат;
– Издава необходимите документи за изработване на печат на съответните низови организации по одобрен от ЦС образец;
– Съхранява цялостния партиен архив и печата на партията;
– Назначава помощник-секретар и други помощни, длъжности на които делегира част от своите задължения

Член 40. Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) се състои от председател и от четири до шест членове, избрани от Националната конференция за срок от четири години.

Член 41. Централната контролно-ревизионна комисия:
– Контролира начина на вземане на решенията от органите на партията;
– Контролира използуването на имуществото и финансите на партията;
– Изготвя отчетен доклад и го представя пред Националната конференция и веднъж годишно пред Централния съвет.
– Следи за плащането на членския внос от всички избрани на ръководни длъжности, за тяхната пасивност и за нарушения на устава, като отправя предупреждения и предложения за снемане от длъжност.
– Провежда ежегодни финансови ревизии на всички нива;
– Констатира нивото на активност, броя активни членове на всички нива в партията;
– За всяка ревизия съставя протокол в четири екземпляра: за ревизирания орган, за Централния съвет или Околийския комитет, за съпредседателя – скретар и за своя архив.
– Членовете на ЦКРК не могат да участват в други органи на партията, но могат да присъстват и да се изказват на всяко заседание на всеки орган.

(Продължава в следващия брой)