Факти и документи от миналото

РЕГЕНТЪТ Г. ТОДОР ПАВЛОВ ЗА СПИСАНИЕ „МАКЕДОНСКА МИСЪЛ”

Предоставил ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Идеята за издаването на списание „Македонска мисъл” трябва да бъде поздравена от цялата македонска емиграция в България, а също и от всички македонци.
След дълги революционни борби македонският народ най-сетне има своя свободна, демократическа държава в рамките на Титова Югославия и получава пълна възможност да разгърне докрай своите културни сили, като си създаде собствена македонска култура и развие във всички македонци македонско национално съзнание.
Както създаването на новата македонска държава, така и изграждането на новата македонска култура са безпорно сложни и много отговорни задачи, които могат да бъдат решени последователно, до край преди всичко, като нито за минута никой македонец и никой българин или сърбин не забравят, че борбата срещу великобългарския шовинизъм и срещу великосръбския шовинизъм в никой случай не трябва да означава какъвто и да е било опит, несъзнателен или съзнателен, за всяване чувства на омраза към самите български и югославски народи. Борбата срещу великобългарския шовинизъм трябва да се води така, че новата македонска държава и нация да станат действително обединяващо звено между българския, сръбския и останалите миролюбиви народи на Балканите.
Списание „Македонска мисъл” ще изиграе безусловно полезна роля, ако неговите редактори и сътрудници никога не забравят, че новото национално македонско съзнание не падна готово от небето, а е резултат на цяла редица условия, борби и усилия, някои от коите датират още от преди освобождението на България. Това е един сложен процес, който трябва да бъде изучен всестранно, както в теоритическа, така и в историческа форма и само по тоя начин списанието ще допринесе нещо положително за по-нататъшното укрепване и развитие, както на новата национална култура на Македония, така и на новата свободна демократична федерална македонска държава.
Най-сетне, доколкото списанието ще излиза като научен орган на Македонския институт, целесъобразно във връзка с това да не забравим никога, че македонската емиграция, живееща в България, има исторически дълг да помогне във всяко отношение новата македонска държава и култура, но в никой случай не бива да се допуща даже намек на аспирации от рода на върховистките в миналото.
Македонската държава ще се ръководи от македонския народ в самата Македония, а не от емиграцията в България и Америка. Що се касае до научните сили и възможности на македонската емиграция, това трябва да става под знака на идеята за вечната ненарушима дружба между българския народ, от една страна, и от друга страна съветските и югославските народи, и на искрено разбирателство с всички свободолюбиви народи.
Пожелавам на списание „Македонска мисъл” пълен успех.

Акад. Тодор Павлов, регент на България

(Продължава в следващия брой)