У С Т А В на:

ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ИЛИНДЕН” – ПАРТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО


Член 16.
(1) Членовете на ОМО “Илинден” – ПИРИН от всички структури на партията могат да се изключват от партията от Централния съвет по предложение на ЦКРК, или по писмено предложение на не по-малко от 1/2 от списъчния състав на Централния съвет.
(2) Централният съвет взема решение с квалифицирано мнозинство.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 17. Членовете на ОМО “Илинден” – ПИРИН се ползват със следните ПРАВА:
– Да получават защита от партията и да получават подкрепа за своята дейност, свързана с целите и задачите й;
– Да получават защита от партията, когато са преследвани, злепоставяни и оклеветявани заради убежденията и действията си, които не противоречат на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и на целите и принципите на ОМО “Илинден” – ПИРИН;
– Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
– Да напускат по свое желание партията;
– Да използват социалната, материалната и друга база и придобивките, които е постигнала партията;
– Да плащат членски внос
Член 18. Членовете на ОМО “Илинден” – ПИРИН имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Да работят активно за реализацията на целите и задачите на партията;
– Да повишават и отстояват авторитета и престижа на партията;
– Да спазват Устава и решенията на Централния съвет и другите ръководни органи на партията;
– Да се информират за дейността на партията;
– Да съхраняват членските си книжки;
– Да агитират по време на изборни кампании за програмата и кандидатите на партията.

V. СИМПАТИЗАНТИ

Член 19.
(1) Местната секция регистрира заявилите желание симпатизанти, които участват в дейността на партията, без да плащат членски внос, и имат посочените в този устав права.
(2) Регистрацията е индивидуална по постоянен или настоящ адрес в местната секция чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от националното ръководство.
(3) Всеки симпатизант може да се регистрира само в една секция.
(4) Регистрацията се извършва от събранието на секцията в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7-(седем) дневен срок от уведомяването пред Общинската контролноревизионна комисия, която трябва да се произнесе в 14-(четиринадесет) дневен срок.
(6) Не се допуска регистрация на симпатизант, ако членува в друга политическа партия.
(7) Член на партията неплащащ членски внос повече от три месеца и нежелаещ да напусне партията променя статута си от член на симпатизант.

VI. УСТРОЙСТВО

Член 20. Структурата на ОМО “Илинден” – ПИРИН сe състои от:
1. Върховен орган – Националната конференция;
2. Управителни органи – Централен съвет и Председателство;
3. Контролни органи – Централната контролноревизионна комисия;
4. Местни органи – местните секции, Околийските комитети.
Член 21.
(1) Основни звена на ОМО “Илинден” – ПИРИН са секциите, които се създават на териториален принцип, по села, квартали и градове. В зависимост от броя на членовете секциите в дадено населено място могат да бъдат една или повече.
(2) За създаване на секции са необходими най-малко петима членове, като учредяването се извършва в присъствието на председателя на Околийския комитет или член на Централния съвет. Протокол от учредяването се изпраща в Околийския комитет и в Централния съвет.
(3) Доколкото броя на членовете плащащи редовно членски внос и участващи на протоколните събрания на дадена секция надхвърли петдесет, събранието на секцията може да реши да се пристъпи към учредяване на втора секция в същата населена единица.
(4) Една секция се смята за редовно учредена само при условие, че е утвърдена от Централния съвет с писмено решение. Решението служи за легитимиране на местната секция.
Член 22.
(1) Събранията на секциите се свикват от председателя на секцията и се председателстват от него.
(2) Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на секцията.
(3) На събранието на секцията могат да присъстват и регистрираните симпатизанти, но без право на глас.
Член 23.
(1) Събранието на секцията:
– избира с обикновено мнозинство председател и секретаркасиер на секцията с мандат от две години;
– избира с обикновено мнозинство делегати за Националната на партията;
– предлага на установените в този устав органи кандидати за всички видове избо ри.
(2) На събрания, на които се предлагат кандидати за местни и национални избори, право на глас имат и симпатизантите, регистрирани повече от 6 месеца преди провеждането на тези събрания.
Член 24.
(1) Ръководни органи на секцията са председателят и секретаркасиерът.
(2) Председателят на секция е по право член на Околийския комитет.
Член 25. На територията на всяка околия се формира Околийски комитет на ОМО “Илинден”-ПИРИН.
Член 26. Ръководни органи на Околийския комитет са: председателят и секретар-касиерът.
Член 27.
(1) Околийският комитет се състои от председателя, секретар-касиера на Околийския комитет, членовете на ЦС от околията и председателите на местните секции, формирани на територията на дадена околия.
(2) Председателят представлява Околийския комитет на партията пред държавните органи, ръководи Околийския комитет, координира дейността на местните секции и следи за изпълнението на решенията на ЦС и Председателството и за цялостната дейност на партията в околията.
Председателят е по право член на ЦС.
(3) Секретарят подпомага работата на председателя на Околийския комитет. При отсъствие на председателя на Околийския комитет изпълнява неговите функции на ниво околия, съхранява партийния печат и архив, осъществява административното обслужване на Околийския комитет и отговаря за партийната кореспонденция. Следи за изпълнението на взетите решения и информира Околийския комитет и председателя.

(Продължава в следващия брой)