Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ПРОВЕДЕНО БЕ ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” В БЛАГОЕВГРАД

Ангел Радонов


На 11.04.2017 година в клуба на партията ОМО „Илинден”-ПИРИН в Благоевград от 18 часа се проведе годишното отчетно събрание на секция „Никола Вапцаров”. Бяха поканени всички членове на секцията. Събранието откри председателят на секцията Йордан Грозданов и предложи дневния ред от четири точки:
1. Годишен отчет за извършената дейност на секцията;
2. Отчет на касиера за годишния отчетен период;
3. Информация от съпредседателя на партията Георги Христов за съвещанието на Председателството в местността Папаз чаир и информация за международните събития и политическата ситуация в Република Македония;
4. Разни.

Така предложеният дневен ред бе подложен на гласуване и бе единодушно приет. По първа точка бе дадена думата на Ангел Радонов, който прочете доклада за активността на секцията през изминалата година.
По втора точка от дневния ред отчет даде касиерът Йордан Грозданов и почерта, че въз основа на ревизията от ЦКРК се вижда, че членският внос е плащан редовно от членовете и няма нарушения.
По 3-та точка думата бе дадена на съпредседателя на партията и главен и отговорен редактор на вестник „Народна воля” Георги Христов. Той разясни темите, по които са разисквали на съвещанието на Папаз чаир. След това разказа подробно за тревожните международните събития по света, а така също и за настъпилата политическа ситуация в Република Македония. Той отговори изчерпателно на всички въпроси, които му бяха поставени от присъстващите.
По точка „Разни” водещият подложи да бъде приет за член на секцията г-н Д. Андонов. Предложението бе направено от Благой Стоименов, след което чрез гласуване бе приет за редовен член на секцията. Събранието приключи с пожелание за здраве и приятни великденски празници, и до срещата на 23.04. този месец в гр. Мелник.