Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Исторически истини от български учени

ЦАР ФИЛИП II МАКЕДОНСКИ

д-р Гаврил Кацаров
(Продолжува од минатиот број). Когато Филип започнал своята дейност, съществуването на Македония висяло на косъм; опасностите се увеличили и с това, че се явили пак старите претенденти за македонския престол; те дори намерили подкрепа и от чужди държави, които имали интерес Македония да бъде слаба и разпокъсана. Така претендентът Павсаний бил подпомаган от тракийския цар Котис; Аргей се върнал от изгнание и довел със себе си атинска войска; трети претендент бил Архелай, най-стария Аминтов син от съпругата му Гигея. Но Филип бил твърдо решен да надвие всички мъчнотии; с пламенна реч той въодушевил войската си да се бори с външните врагове на отечеството. Той привлякъл на своя страна и народа, като му обещал разширение на политическите му права и подобрение на социалното му положение, а също му раздал и подаръци. Тъкмо сега се появил един оракул, който предсказвал, че във времето на един Аминтов син Македония ще стане велика. Макар и измислено, това предсказание създало у народа настроение в полза на Филипа.

Филип скоро сполучил да премахне претендента Архелая; пеонците подкупил с пари да се оттеглят от Македония. В една среща с Котис в гр.

О н о к а р с и с, той убедил тракийския цар да се откаже от подръжката на Павсания; възможно е, че за награда Филип му обещал гр. Амфипол. Котис обаче скоро умрял, а за Павсания вече нищо не се споменува. Аргей се опитал да спечели със своите наемници града Еге, но не сполучил; когато се отдръпвал, Филип го нападнал и взел в плен повечето от войниците му.

Вероятно след тия успехи Филип, който показал сега своята способност и предприемчивот и си спечелил доверието на народа, бил провъзгласен за цар. Неговият племенник Аминта останал да живее в царския дворец и по-късно бил оженен за Кинана, дъщеря на Филипа от илирийката Авдата.

Въпреки тия вътрешни мъчнотии и опасности, външните отношения напротив били благоприятни за създаването и разширението на македонската мощ. Олинт, най-силният съперник на Македония в Халкидика, доста отслабнал вследствие походите на атинския пълководец Тимотей (364 г.). В Тесалия след смъртта на тирана Язон от Фере, избухнали разпри между наследника му Александра и тесалийците, които отслабили страната и дали повод за намесата на тиванците в Тесалия. Тива във време на Епаминонда съсипала и последната по-здрава политическа сила в Елада, спартанската държава, без да може да постави нова мощ на нейно място. С това Тива само изравнила пътя на македонската монархия към Елада и станала, както ще видим по-долу, военна учителка на Филипа. „В същото време, когато гръцката култура достигнала най-високия си разцвет и узряла да стане световна култура, нацията загубила политически всякакво значение. Тя била разсипана на късове, и развалините лежат като лека плячка за всеки, който пожелае да се наведе, за да ги събере”.

Най-близките задачи, които чакали Филипа, били следните. Първо: да осигури страната си против непрекъснатите нахълтвания на съседните варварски племена; второ: да унищожи сепаратизма на отделните княжества и да ги обедини в едно политическо цяло. И най-после: да премахне икономическата зависимост на Македония от елинските побрежни градове, които отрязвали Македония от морето и я използвали за свои цели. С това Македония щяла да добие и своите естествени граници. За да може да пристъпи успешно към изпълнението на тия задачи, Филип предприел преди всичко коренни реформи, които образуват епоха във вътрешното развитие на Македония. Преди да продължим историята на Филипа, трябва да се запознаем с тия реформи доколкото позволяват оскъдните сведения, с които разполагаме.

На първо място трябва да споменем преобразованията, които Филип направил във военното дело; с тях той си създал една професионална народна войска, каквато в това време не притежавала никоя друга държава. С тая войска и със създадените във Филиповата школа пълководци Александър Велики по-късно спечелил своите бляскави победи, които обосновали неговото всесветско владичество; няма съмнение, че мечът, който послужил Александру, е изкован от Филипа. Последният създал прочутата македонска фаланга от тежко въоръжени пехотинци, наречени още и другари-пешаци. Фалангата се различавала от гръцките хоплити по това, че била нареждана в по-голяма дълбочина и била въоръжена с по-дълги копия (на македонски с а р и с и), тъй щото копията на няколко редици могли да действат едновременно.

Останалото въоръжение на фалангитите не било толкова тежко, колкото на гръцките хоплити; то се доближавало до това на гръцките пелтасти, създадени от Ификрата. Повече подробности за организацията на старата македонска фаланга ние нямаме. Delbrusk предполага, че дългото копие носели само задните редици на фалангата, а първите два реда били въоръжени с обикновеното късо копие. Явно е, че при сгъстеното нареждане на фалангитите с дълги копия, отделната единица не е могла да оперира толкова свободно, особено при неравна почва; но силата на фалангата почивала върху задружния й напор, който неприятелят мъчно могъл да издържи. Когато пък тя заемала отбранително положение, за неприятеля било невъзможно да пробие фронта през тая гора от копия.

За македонската фаланга във II в. пр. Хр. ние имаме класическо описание у Полибия, в което македонският военен строй се сравнява с римския. Дълбочината на фалангата тогава била 16 човека. „Острията на наведените сариси на първите пет реда на фалангата – при сариси дълги 14 лакти – се издавали пред фронта на първата редица, и то в интервали от по два лакти; а пък 11-те задни редици държали сарисите си над раменете на по-предните фалангити. За да се наберат повече острия в най-предната линия, задните редици получавали по-дълги сариси, а предните редици – съответно по-къси.”

Както виждаме, фалангитите, които стояли зад петия ред, не могли да действуват със сарисите в битката, нападайки лично неприятеля. Обаче те изпълняват друга задача: държейки сарисите си вдигнати над раменете на предшествуващите войници, те пазели задните редове на фалангата от ударите на снарядите, които хвърляли върху тях метателните оръдия на противника. Освен това с натиска на тялото си върху първите редове, те засилвали напора на фалангата и не давали възможност на първите редове да се повърнат назад.

Полибий също изтъква, че за успешното действие на фалангата била необходима равна и гола местност, която не би представлявала никаква спънка за нейното нареждане и движение. Разбира се, че такава пригодна равнина не винаги могла да се намери. Освен това неприятелят често имал възможност да не позволи на фалангата да си избере удобно полесражение. В това отношение римският военен строй представял известни предимства, които позволили на римските легиони да съсипят македонската фаланга.

Но нека се повърнем към Филиповото време.. Покрай пехотата, си запазила старото значение и кавалерията, която също била усъвършенствувана. С право казва един историк на военното дело, че коницата на Филипа и Александра била първата добре дисциплинирана кавалерия във всемирната история. С такава конница не разполагали нито гърците нито персите. Освен шлем и ризница, те носели малки щитове и се сражавали с меч и копие, което служело и за хвърляне и за мушкане. Обаче докато гръцките кавалеристи се сражавали в пръснати рояци, македонските конници образували строго дисциплинирани тактически единици („или”, ескадрони). Между тях първо място заемали царската

и л а (агема на другарите), която се подбирала измежду всичките или. В македонската войска се споменуват и с а р и с о ф о р и (копиеносци), които според мнението на някои автори представят лека кавалерия; според други те не се отличавали много от тежката кавалерия.

Между конницата и фалангата като съединителна брънка в сраженията действували тъй наречените х и п а с п и с т и, които могли да се движат по-лесно от мъчно подвижната фаланга. Хипаспистите били въоръжени като гръцките пелтасти (ленена ризница, щит, късо копие за мушкане и дълъг меч) и били особено пригодени за офензива.

Нека прибавим, че в македонската войска не липсувала и лека пехота (пелтасти), стрелци и прашници. Филип употребявал и наемници, особено когато трябвало да предприеме някой бърз поход или нападение, а пък нямало време да се събере редовната македонска войска; вероятно е, че той поддържал постоянна, макар малка войска от наемници. Към собствената македонска войска трябва да се прибавят и помощните войски на съюзниците и подчинените общини; особено ценна била тесалийската конница, с която Филип разполагал от 344 г. насам, също лека пехота и конница на траките, агрианите, пеонците и илирийците. Елинските общини доставяли хоплити и моряци. Нека прибавим, че както гръцката, тъй и македонската войска не е имала знамена. Само Ариан говори за военно знаме у македонците – конници и то в последните години на Александра. Предполага се, че то било въведено по подражание на персийския обичай.

За правилната оценка на Филиповите нововъведения във военното дело трябва да се изтъкне, че той се възползувал от тактическите реформи, прокарани от даровития тивански пълководец Епаминонд: напредъка на елинската военна техника Филип поставил в услуга на новата, създадена от него македонска мощ. Трябва да забележим, че Епаминонд изоставил дотогавашната практика да напада с целия фронт, а въвел тъй нареченото флангово сражение. Той поставил тиванците на лявото крило, тъй щото те стояли срещу ядрото на неприятелската войска (спартанците), а не срещу по-долнокачествените им съюзници. За да избегне унищожението или откъсването на дясното си крило (дето стояли тиванските съюзници), което трябвало да служи като флангово прикритие и в краен случай като готова подкрепа и опора на лявото му крило, той наредил цялата си боева линия не успоредно с неприятелската, ами наведено в посока на диагоналата. Лявото крило, предназначено за решителна битка с ядрото на неприятелската войска, образувало предната, наклонена към неприятеля част на диагоналата, докато дясното крило с най-външния си десен край стояло най-далеч от неприятеля. Това крило имало назначение да не посреща неприятеля с хладно оръжие, ами отстъпвайки бавно да го отблъсква отдалеч с хвърляне на копия и, чрез затягане на сражението и приковаване на противника, да не му позволи, да иде на помощ на нападнатото дясно крило.

Филип схванал значението на тая нова тактика, възприел я, като я приспособил към условията и традициите на своята страна: ново доказателство за неговата практическа държавнишка мъдрост. До като у Епаминонда пехотата все още играе главна роля, а кавалерията служела само за прикритие на скъсеното ляво крило, Филип, който разполагал с по-добра конница, употребил последнята за офензива, за нанасяне на главния удар. Това се налагало и от обстоятелството, че неговата фаланга още не била достатъчно обучена и упражнена. Случвало се, че фалангата стъпвала в действие тепърва, след като кавалерията разбивала едното крило на неприятеля. В битката кавалерията била подкрепяна от лековъоръжените, които мятали копия, стрели и камъне.

Тъкмо в това лежи и главната реформа, която Филип прокарал във военното изкуство, че разните видове оръжия били съединени в органическо единство. При всичко, че наченки на тая тактика се срещат още в наемнишките гръцки войски; обаче тая система е докарана до съвършенство от македонските царе. В това отношение са твърде поучителни Александровите сражения, в които разните видове оръжия и войски са така комбинувани, че служат всички на една обща цел. „В скопчването на всички отделни части лежи силата на македонския военен организъм. Единната мисъл на пълководеца, който е същевременно създател на войската и военачалник, властува над цялото. Македонско то военно изкуство е царско дело”. Не напразно немският виден историк Т.

Л и н д н е р сравнява македонската войска с шведската на Густав Адолф.

Ако Филип още в началото на царуването си обърнал най-голямо внимание на военното дело и създал една истинска народна войска, това показва, че проумявал ясно, че една силна войска е необходимо условие за създаването и съществуването на една мощна държава. С право казва гениалният немски историк Р а н к е: „войната е неизбежна; едно спечелено или изгубено сражение решава съдбата на народите за дълго време. Ходът на световната история почива върху нападение и съпротива. Какво е мощ? Това е само такава държава, която еднакво е пригодна и обучена за нападение и защита. До като нито гърците, нито персите в дългата си борба помежду си не били достигнали такава уредба, македонците се явили между тях и успели да образуват действително една мощ. Въздействието, което те упражнили, може да се означи като неизмеримо; то обосновало една световно-историческа епоха”.

Филип знаял, че не е достатъчно да даде на войската си нова организация: той трябвало също да я подготви за големите задачи, които възнамерявал да й възложи. Гръцкият историк Ксенофонт, преценявайки Епаминондовата дейност, изтъква и това, че „той свикнал войската си да не се плаши от никакво усилие ни дене ни ноще, да не отбягва никаква опасност и да запазва дисциплината си дори при най-оскъдна храна”. Тая похвала можем да приложим още повече за Филипа; и той постоянно упражнявал войската си, привиквал я на желязна дисциплина и усъвършенствувал бойната й способност. Наистина неговата войска не била напълно постоянна, каквито са модерните армии, но тя много се доближава до тях, защото едва ли минавала година, да не бъде свикана на поход или на упражнение. Освен това Филип въвел обща военна повинност. Определена годишна възраст за срока на военната служба, както изглежда, не съществувала. Негодните вече за служба поради старост, болест или рани царят уволнявал. Във време на службата си войниците получавали издръжка от царя.

Характерно за дейността на Филипа е и обстоятелството, че той обръщал внимание и на дребни, на глед маловажни работи. Така напр. за да облекчи обоза, той запретил употребата на кола и определил за всяка войскова част числото на носачите, които носели необходимия багаж. С това значително се улеснявали действията на войската.

Върху основите, положени от Филипа във военното дело, са градили по-нататък Александър и неговите наследници. С военните нововъведения на македонските царе изобщо настъпва ново време. В мрежата на политиката воденето на войната завзема едно добре пресметнато място и използува всички възможности, не отстъпва както по-рано пред големи спънки, ами намира средства да постигне целта си въпреки годишните времена, планините, пустините, реките. Победата в битката се спечелва с всички средства и се допълва с преследване често до последен дъх. Обсаждания на градове, опорни точки, етапни пътища, възприемане на нови оръжия осигуряват постигнатото и подготвят нови стъпки”.

Създаването на македонската пехота има не само голямо военно значение; не по-малко е социалното и политическото му значение. Ако до времето на Филипа царят трябвало да се обляга само върху болярството, което с течение на времето би могло да стане опасно за държавата и дори да почне да ограничава компетенциите на царската власт, Филип разширил основата на своята мощ, като събудил и използвал силите, които дремели в недрата на народната душа. Той премахнал съсловния характер на държавата и я демократизирал, като свързал царската власт с целия народ. Както говорихме вече по-горе, до времето на Филипа масата на македонския народ нямала нито военно нито политическо значение; ако се събирало по някога опълчение, то представяало една необучена и зле въоръжена тълпа. Сега обаче, след като тая маса била организувана в яка армия и се съединила тясно с личността на своя монарх, естествено народът добил съзнание за своята сила и за своето единство. Филип успял да насади македонската гордост и дълбок патриотизъм, от който бил въодушевен, и в душата на народа си; той го възпитал да се чувствува като господствуващ народ. Както казахме, войската често била викана на упражнения или походи и по тоя начин тя добила възможност да играе по-голяма роля при важни политически събития или да действува като съд при углавни престъпления. В тия военни събрания всеки македонец могъл да изкаже свободно мнението си. Освен това честите победоносни войни не малко спомогнали да се засили и индивидуалността на народа.

Тоя демократически характер на Филиповата реформа заслужава най-голямо внимание; в неговото лице ние виждаме един просветен монарх, който не се влияе от интересите на отделни класи, а има пред вид изключително общото благо на своята държава. На тая реформа ще отдадем още по-голямо значение, ако вземем пред вид изказаното по-горе мнение, че Филип предварително освободил македонското селячество от крепостничество и унищожил феодализма.

Ние видяхме, че македонската войска в това време представяла органическо единство от разни войскови части с разни оръжия и различни предназначения. Това единство е отражение на политическото обединение на страната, което пък се дължи на гениалния организатор Филип. В негово време отделните княжества вече не съществували и с право се предполага, че те са премахнати от него. Наистина партикуларизъмът на отделните области отчасти се запазил и по-късно, както ни показва обстоятелството, че при нахлуването на римляните във времето на Филип V (199 г. пр. Хр.) орестите отпаднали към неприятеля. Обаче по-рано тоя партикуларизъм, въздържан от авторитета на силната централна власт, не представлявал опасност за целостта на държавата.

Старата племенна уредба Филип не премахнал напълно, и затова чувството на по-тясна връзка между членовете на отделните племена се запазило живо; обаче и в нея Филип направил преобразование, за да послужи на новата държавна уредба. И в тоя случай ние виждаме умението на Филипа да изпълни старите форми с ново съдържание; той въвел един вид племенна децентрализация за военни и социални нужди на държавата. Областите на отделните племена били обърнати в наборни окръзи, които, освен за набор във войската, служели и за целите на управлението. Така ние срещаме отдели на войската, наречени по името на линкестите, орестите, елимейците, тимфеите, еордеите. Освен наборните окръзи по племена се срещат и такива по географски области напр. Антемунт, Ботиея, или по градове: Пела, Амфипол, Пидна, Миеза, Алалкомене, Алор Ере, Бероя. Както се вижда, Филип създал и нови градове, които в случай на неприятелски нападения са служели за защита, а също и като наборни центрове. Към тая дейност на Филипа можем да отнесем думите, които срещаме в речта на Александра Велики към възбунтувалите се македонски ветерани: „Филип, който ви намери бедняци и скитници, облечени в кожи, каращи на паша по планините малко овце и сражаващи се за тях несръчно с илири, трибали и траки, даде ви да носите хламиди наместо кожи, свали от планините в полетата, направи ви годни да се сражавате със съседните варвари, за да можете да се опазите, доверявайки се повече на собствената си храброст, отколкото на укрепените места. Също той ви направи, градски жители и ви украси с хубави закони и нрави”.

Демократизирането на държавата и засилването на народната маса, което се дължи Филипу, не е могло да не окаже известно въздействие и върху положението на болярството. То и запазило наистина известно военно и обществено значение, но изпаднало в по-голяма зависимост от царя и не е могло вече да играе самостоятелна политическа роля. Болярите, които искали да вземат участие в управлението, да завземат държавни и военни служби, трябвало да живеят при двора на царя и да влязат в близки сношения с него. За голяма чест се смятало да принадлежи някой към соматофилаките (генерал-адютанти), които непосредствено услужвали на царя и в сражението образували най-близката му свита. От тях царят си избирал и своите генерали, на които поверявал и други важни служби и задачи. За да се подготвят младите боляри за соматофилашката служба, Филип наредил, щото синовете на видни македонци на известна възраст да дохождат в двореца, за да служат лично на царя като пажове. По такъв начин те са свързвали с личността на монарха, а пък последният добивал възможност да изпита тяхната вярност и способност и да ги подготви за бъдещата им политическа и военна дейност. Така дворецът на царя станал един вид разсадник за подготовка на държавни служители и пълководци.

Ние споменахме вече, че отделните видове войска, всеки добре подготвен, били свързани в едно цяло, което съответствувало на политическото единство на народа. Това единство на политическата и военна дейност, тъй характерно за Филиповата реформа, стои в пълна противоположност с отношенията в Елада. В това време в гръцките демократически държави, особено в Атина, военното водителство било отделено от политическото; вследствие на това често се явявали разногласия или борби за надмощие между стратезите и политиците, които са отразявали пагубно върху държавните интереси, особено върху военните действия и външната политика. Освен това в атинската демокрация решението на политическите и военните въпроси зависело от публични съвещания в народното събрание, съставът на което не бил подготвен, и следователно не е могло да се постигне последователност и постоянство в ръководството на държавните работи. Напротив македонската монархия, в която намираме единство на волята, е разполагала безусловно с военните сили и е могла да ги използва напълно за постигане на политическите си цели. Това предимство на Филиповата монархия не е могло да не бъде забелязано и признато дори от върлия й неприятел, демократа Демостен, който така рисува двамата противника: „На едната страна македонският цар, като единствен владетел, пред никого неотговорен, едновременно пълководец и финансов министър, явява се навсякъде бързо с войската си, използува всеки благоприятен случай и всяко годишно време. На друга страна атинският демос, непостоянен като морски вятър, който постоянно се бави и отлага, взима решения, узнава винаги късно за някои успехи на противника, решава да се опълчи против него, но не може никога да го изпревари и винаги бива изненадван”.

Между разните държавни уредби, монархията е най-пригодна да предприеме крупни преобразования. Такива преобразования обикновено засягат дълбоко интересите на отделни съсловия, с които трябва да се води борба. Единоличната власт, която стои над партиите и техните изключващи се взаимно интереси, най-лесно може да потуши недоволството и да прокара реформата. Това ясно забелязваме и в македонската монархия, в която личността на царя е имала пълна възможност да развие творческата си сила, защото се опирала върху широките народни слоеве. Личните интереси на монарха тука напълно съвпадат с интересите на нацията: величието и мощта на ръководната личност е същевременно и величие на народа, които крепи тая личност. И в това отношение македонската монархия има голямо предимство пред елинските държави, чиито политически условия в това време рядко позволявали на видни личности да се проявят с творческа политическа и военна дейност.

Създаденото от Филипа политическо и социално единство има огромно значение за развитието на македонския народ. С право признава Б. Чичерин, че „общите учреждения водят към развитие на общ дух, който съставя главна нравствена опора на държавата. Само по тоя начин е възможно сливането на разните племенни особености в едно живо тяло, създаването на една народност, която намира в държавата висшия си израз”.

Немския историк Д. Ш е ф е р в едно свое съчинение, което излезе напоследък, доказва, че държавата стои на първо място пред всички други културни области; последните, с редки изключения, зависят от държавата; никога, казва Шефер, една велика мисъл не е достигнала общо въздействие, засягаще човечеството, без помощта, без водителството на държавата. Но за да съществува самостоятелно, държавата има преди всичко нужда от организирана сила; „държавата е мощ”, казва с право Шефер; без мощ никой народ не може да запази свободата си. Щом е така, най-главната задача на политиката трябва да бъде да развие и запази държавната мощ. Тая задача особено се налага при създаването на нови държави и при уголемяването на малки. И ние виждаме, че цар Филип разбрал тая основна истина и съсредоточил всичкото си внимание към изпълнение на тая задача. В това се състои великото му историческо значение. „Той бил представител на висшето назначение на своя народ, той му проправил път към историческа дейност”.. Но и македонският народ показал готовност да носи тежестите, които му се наложили, и да принесе нуждните жертви, които му спечелили положението на велика сила в Европа.

II

Периодизация на македонската история във време на Филипа. – Борба с илирите; завземане на Амфипол и Пангейската област. – Борба със северната коалиция. – Монетна реформа и флота.

Ако хвърлим поглед върху целокупното развитие на македонската мощ във време на Филипа, ще забележим в него три главни периода. Най-напред Филип осигурява границите на държавата си от нападенията на съседите варварски племена, стъпва здраво на Егейския бряг и спечелва част от западна Тракия. След това той установява влиянието си вТесалия, което му дава възможност да се намеси решително във вътрешните работи на Елада и да завърши дългата война против фокидските наемници. Същевременно той разширява и затвърдява властта си по тракийския бряг. Най-после Филип приема наложената му война с Атина и Тива, спечелва хегемонията в Елада и основава коринтския съюз.

Първата, неотложима задача на Филипа била, както видяхме, да спре нахлуванията и грабежите на северните и западни съседи на Македония. За да бъде спокоен от към юг, додето извърши тая задача, Филип поискал да се примири с Атина. Пленените при поражението на Аргея атинци той отпуснал без откуп и дори им повърнал всичко, което изгубили в похода си. След това пратил в Атина пратеници с писмо, в което предлагал мир, като се отказвал от Амфипол и дори изявявал готовност да се съюзи с атинците и да поднови приятелските отношения, които поддържал с тях баща му Аминта.

Атинците се уловили в поставената от Филипа примка; те пратили пратеници да водят преговори, при които се съгласили, Филип да помогне на атинците да вземат Амфипол, в замяна на което те му обещали Пидна. Пратениците се върнали и доложили за станалото само на съвета, а не и народа, за да не се научат пиднейците, че били позорно предадени от Атина.

Сега Филип могъл да се обърне спокойно против северните си неприятели. Пеонците, чийто цар току-що умрял, били разбити от Филипа и принудени да признаят върховната му власт. След това Филип се обърнал против илирийците, у който тогава царувал Бардилис. Според Диодора Филип разполагал със 10000 пехота и 600 конника; същите сили почти имал и Бардилис. Преди сражението последният предложил Филипу мир въз основа на статуквото. Ала Филип не могъл да се съгласи да остави цяла западна Македония в ръцете на илирийците. Понеже Бардилис отказал да повърне тая област, спорът трябвало да се реши с оръжие. Илирийците се сражавали храбро и упорито; сам царят, макар 90-годишен, се бил на кон на чело на войниците си; но Филип успял да ги разбие с флангово нападение. Диодор съобщава, че паднали 7 000 илирийци, което ще да е преувеличено. Илирийците отстъпили Филипу цялата македонска област източно от Охридското езеро, която те били завладели по-рано; за напред това езеро станало граница между Илирия и Македония (358 г. пр. Хр.) С тая победа Филип изведнъж създал на Македония такова положение, каквото тя нямала от времето на Архелая.

Като осигурил гърба си, Филип пристъпил към втората си задача: да покори елинските градове по македоно-тракийския бряг и да излезе на морето. Амфиполитяните били настроени неприятелски към Филипа (Diod. ХVI 8). Последният ги изненадал и обсадил града. Амфиполитяните веднага изпратили пратеници (Хиеракс и Стратокл) в Атина и предложили да се покорят на атинците, стига само да им пратят помощ против Филип. И олинтийците, които разбрали, каква опасност ги заплашва от засилена Македония, която те по-рано презирали, поискали да се споразумеят с Атина. Ала Филип писал на атинците, че, според тайния договор, той, ако превземе града, ще им го предаде. Атинците, осланяйки се на това, изпратили пълководеца си Хареса, вместо в Македония, към Хелеспонта, за да води война с тракийския цар Керсоблепт. Македонците скоро превзели града, който се бранил отчаяно (357 г.). Филип сега, хвърлил маската: той не предал града на атинците, прогонил оттам политическите си противници, и се помъчил да спечели с благодеяния доброто разположение на останалите граждани. За значението на Амфипол ние говорихме по-горе; освен, че тая местност била извънредно плодородна, но градът представял и една много важна стратегическа точка на тракийския бряг.

Атинците, разсърдени от поведението на Филипа, веднага му обявили война, която траяла до 346 г. пр. Хр. Но те не могли да изпратят значителна сила против него; вместо това те правели събрания, взимали решения и заплашвали Филипа. Напротив последният действувал бързо и енергично. Той нападнал града Пинда и го превзел уж с помощта на предатели (зимата 357/6 г.); мнозина от гражданите били избити. Но Филип умеял да печели не само с насилие. За да привлече на своя страна Олинт, който като глава на Халкидския съюз имал значение и могъл да му стане опасен, ако би се сдружил с Атина, той отстъпил на олинтийците гр. Антемунт и им обещал да им завоюва и Потидея, която била заета от атински клерухи (колонисти). Олинтийците, които смятали, че Македония не е толкова опасна колкото Атина и още не подозирали силата на Филипа и неговите планове, сключили с последния договор, с който двете страни се задължавали да водят война с Атина задружно, също и да не сключват мир с нея поотделно.

Тъкмо в това време, когато атинският стратег Харес се готвел да тръгне против Филипа, атинските съюзници Хиос, Родос, Кос отпаднали от Атина и се съюзили с Мавсола Карийски и с Византия. На Атина се представила сега по-важна задача: да покори отново въстаналите съюзници. Това обстоятелство разпокъсало силите й и не дало възможност да води енергично борба с Филипа.

Филип неотдавна бил сключил съюз с атинските клерухи в Потидея; това обаче не му побъркало да нападне града и да го превземе; атинската помощ, както обикновено, пристигнала късно. Филип отпуснал атинските клерухи без откуп, останалите жители били продадени в робство, а областта на града била предадена на Олинт. Плутарх разказва, че Филип след превземането на града получил същевременно три приятни вести: че илирийците били разбити от пълководеца му Пармений в голямо сражение, че в олимпийските игри неговият кон спечелил победа и че жена му Олимпиада родила син – бъдещия Александър Велики. Предполага се, че сега олинтийците, опирайки се на съюза си с Филип, успели да разширят още повече своята съюзна област.

Със завземането на Амфипол Филип имал вече в ръката си ключа към Пангейската област. Скоро му се представил случай да стъпи здраво и в тая област, което е имало решително значение за засилването на неговата мощ. Жителите на колонията К р е н и д и (Извори), основана ок. 359 г. от тасосци, притискани от тракийския цар (вероятно Кетрипор), който искал да изпъди гърците от тая златоносна област и да я завземе самичък, повикали на помощ Филипа. Той побързал да използува благоприятния случай, разгонил траките и основал на мястото на Крениди нов град, който нарекъл по свое име Ф и л и п и. Проф. Керст е изтъкнал, че до колкото се простират нашите сведения сега за пръв път в обсега на елинската култура един новооснован град бил наречен по името на царя-основател, „ясно говоряще свидетелство за новото значение, което се падало на монархията”.

Установяването на Филипа в Пангейската област обезспокоило твърде много заинтересуваните съседи на Филипа, особено Кетрипора; те разбрали, каква опасност ги заплашва от страна на македонското царство. Това ги накарало да се съединят за задружна борба против Филипа. Кетрипор, който владеял западна Тракия, илирийският цар Граб и пеонскияг Липей се съюзили; Кетрипор пратил брата си в Атина, за да привлече и нея към съюза. Четворният съюз е бил сключен (юли 356 г. пр. Хр.) ; в договора атинците се задължили да воюват с Филипа в съгласие с Кетрипора и неговите братя, да не почват преговори с неприятеля без знанието на Кетрипора и да му съдействуват да отнеме от Филипа Крениди и другите завзети от него области. Какво е било обещано на Липея и Граба не знаем, защото съответната част от договора е загубена. Не знаем също, дали атинците са пратили помощ на царете. Филип обаче, който винаги действувал бързо и енергично, изпреварил съюзниците и, преди да съединят силите си за по-големи действия против него, успял да ги разбие поотделно. Вероятно тогава македонската граница стигнала до р. Места, която станала официална граница между Македония и Тракия.

Атина, която била сега заета със съюзническата война, не могла да спре успехите на Филипа; имаме сведения само за един съюз, сключен вероятно в 355 г. с гр. Неапол (дн. Кавала), който, заплашен от разширението на македонската мощ в Тракия, потърсил опора в Атина.

За да използува новоспечелената област за повдигане благосъстоянието на държавата, Филип започнал да обработва по-интензивно златните рудници в Пангей и неговата околност, от които изкарвал годишен доход повече от 1 000 таланта. От пангейското злато Филип почнал да сече златни монети в голямо количество. Трябва да забележим, че до тогава гръцките държави секли малко злато; в източната половина на Средиземното море били в обиход повече персийските златни монети (дарейки). Филип почнал да сече златни статери наречени по негово име „филипики”, които успешно конкурирали на персийските. На лицето на тия монити е изобразена главата на Аполона с лавров венец, а на опакото колесница с два коня (бига), в бяг. Последното изображение навярно е избрано за спомен на победата с колесница, спечелена от Филипа при олимпийските игри (356 г.); тия монети трябвало да напомнят постоянно на гърците славата на македонския цар. Освен злато Филип сякал и сребро, обаче той изоставил персийско-вавилонската монетна система, която се употребяла в Македония от времето на Архелая и въвел за сребърните монети финикийско-малоазиатската, която била в сила и в гръцките градове по македоно-тракийския бряг (особеноХалкидика), а била употребявана също и в Македония преди царуването на Архелая.

Тая еднообразна организация на монетното дело имала голямо значение за развитието на търговията и за стопанското засилване на Македония, но тя не е лишена и от политическо значение. Освен че Македония отърсила стопанската си зависимост от съседите си, а също и от Атина, разцветът на македонското монетно дело спомогнал да се разшири политическото влияние на Македония и извън собствените й граници, също както и персийският цар със своето злато е упражнявал въздействие върху целия гръцки свят. В това отношение сега Македония се явява като съперница на Персия. Също е важно да се изтъкне и друго обстоятелство; както в организацията на войската, тъй и в установяването на единната монетна система в цялата държава, се отражава създадено от Филипа политическо единство на Македония; от друга страна и монетната реформа на Филипа не малко е съдействувала да се засили още повече това единство.

Най-после с новоспечелените средства Филип добил възможност да си набавя и наемници. Ако вземем пред вид, че новата му военна организация не била още закрепнала, че войниците му не са били още добре подготвени, ще разберем, че помощта на наемниците не е била без значение за успешното водене на войните му. Но има и друго. Своето злато Филип щедро изразходвал, за да си печели приятели в Елада и да разширява политическото си влияние. Той напълнил Елада с предатели, казва Диодор (или по-добре неговият извор), защото „златото у гърците имало особено хубав звънтеж” (Керст). На Филипа се приписва изречението, че всяка крепост, в която може да се качи натоварено със злато магаре, лесно се превзема.

В това време, когато Македония се сдобила със свой морски бряг, Филип можал да тури и основа на своята флота. Македонските гори давали изобилен материал за съграждане на кораби; след завземането на Пангейската област не липсвали и парични средства за тая цел. Амфипол станал сега най-важното пристанище на Македония и Тракия. Макар още слаба, македонската морска мощ, като разполагала в противоположност на елинските морски държави - със значителен хинтерланд, имала заложби, които обещавали велико бъдеще развитие. Разбира се, Филиповата флота не могла още да се мери с Атинската, която имала зад себе си дълъг период на развитие: - в 351 г. Демостен смята, че са достатъчни 10 атински триери за да унищожат морската сила на Македония. Но въпреки това тя се осмелявала да плува по Егейско море, да преследва пиратите, да спира отделни атински кораби и да завзема някои острови. Така тя завзела острова Халонес (дн. Хагиострати, на ю. от Лемнос), който бил свърталище на пирати, нападнала Лемнос и Имброс, отдето отвлякла атински граждани и дори един път нападнала атинския бряг при Маратон и заграбила свещената атинска триера (Паралос).

Във всеки случай обстоятелството, че Филип успял да създаде флота, без да е имало за нея по-рано някаква основа, така да се каже от нищо, говори най-красноречиво за неговата организационна дарба и политическото му разбиране.I I I

Начало на свещената война. – Намесата на Филипа в Тесалия. – Първи успехи на Филипа в Тракия. - Превземане на Метона. - Установяване на македонското владичество в Тесалия. – Нови придобивки на Филипа в Тракия. – Война с Илирия и Пеония.

Ние споменахме вече, че една от целите на македонската политика била установяване на македонското влияние в Тесалия, като първа необходима стъпка за по-нататъшната намеса на Македония в елинските работи. Защото ясно е, че Македония не би могла да стане голяма, меродавна сила в източната половина на Средиземното море, ако не подчинеше под своята власт елинските държавици. За щастие на Филипа, политическите отношения на Елада в това време се развили така, че му дали сгода да се намеси успешно в тях. Това било третата свещена война, която сега избухнала в Гърция (356 или 355 г. пр. Хр.). Тая война ни дава твърде нагледен образ за разкапаността на тогавашния държавен живот в Елада, за пустата, непродуктивна политика на ръководните елински държави и за голямото надмощие на македонското държавно изкуство” ( Керст).

Известно е, че след бляскавите победи на Епаминонда тиванците спечелили хегемонията над средня и северна Елада; и в делфийската амфиктиония те давали тогава тон. Но те преследвали още по-висока цел: да спечелят хегемонията над цяла Гърция; обаче нито военните им, нито моралните им сили били достатъчни за постигане на подобна задача. Поради своята късогледа и егоистична политика Тива не могла да запази постигнатите с щастливи войни успехи. След смъртта на Епаминонда (битка при Мантинея 362 г. пр. Хр.) престижът на Тива почва да пада. Фокидците, които против волята си се присъединили към Беотия, чакали само удобен момент да отърсят тиванското иго. Те дори се осмелили, още преди да стане битката при Мантинея, да откажат военна помощ на Тива. Тиванците не могли да оставят безнаказано това непокорство й, ползувайки се от политическото си надмощие в делфийската амфиктиония, прокарали в нея решение, с което фокидците се осъждали на голяма парична глоба за някакво религиозно престъпление (не знаем точно, в какво се състояло то); ако не се платела глобата в известен срок, поземелните имоти на глобените щели да бъдат конфискувани в полза на Аполоновото светилище. Понеже фокидците не могли да платят глобата, те решили да не признават амфиктионното решение и в случай на нужда да се противопоставят със сила. Филомел, когото фокидците поставили начело на държавата с неограничени пълномощия, сключил съюз със Спарта, събрал наемници и завзел гр. Делфи (355 г.) заедно със светилището, за чието владение те имали притеснения от старо време. И Атина също се обявила на страната на фокидците; локрите обаче веднага се притекли да защищават светилището против фокидците; но те били разбити от Филомела. Сега Тива трябвало да се намеси; събраните по нейна покана амфиктиони решили да се обяви войната на фокидците . Елада се разделила на две партии; на страната на тиванците били тесалийците и някои племена от средня и северна Гърция; на страна на фокидците, освен Атина и Спарта, били Коринт, Сикион, Мегара, Флиунт и др.

Антаигонизъмът на Атина и Спарта против Тива накарал тия две държави да се обявят на страната на фокидците; обаче те направили голяма грешка, че не се намесили енергично, за да наложат такова решение на конфликта, което би отговаряло на техните интереси. Впрочем Атина имала и възможност да направи нещо повече, защото била заета със съюзническата война; тя само си навлякла умраза, че се обявила в защита на наемниците - светотатци, които разграбили съкровищата на Аполоновия храм. Грешката на Тива и Атина била фатална за бъдещето на Елада: тя отворила път на Филипа, който дебнал внимателно като от наблюдателен пост елинските работи, за да се намеси енергично и да вземе в ръката си защитата на прочутото общо-елинско светилище.

За да се подготви за борба с неприятелите си, Филомел взел пари от храма и почнал да събира наемници. Със значителна войска той настъпил в Локрида и разбил локрите, също и тиванците, които им дошли на помощ. Били разбити и тесалийците, които идели да помогнат на локрите. Най-после тиванците навлезли във Фокида и разбили решително Филомела, който сам паднал убит (354 г.).

Наследникът на Филомела Ономарх, който бил провъзгласен за пълководец с неограничена власт, организувал отново фокидците и се готвел да продължава войната. Той заедно с брата си Фаил почнал да се разпорежда във Фокида като тиран; тия от фокидците, които искали да се сключи мир, били изгонени или избити. Той заграбил цялото съкровище на храма и събрал войска от наемници, каквато Гърция до тогава не била виждала. Очевидно е, че ако наемниците успеха в предстоящата война, те би станали меродавен фактор в Елада и би основали една брутална тирания, една военна диктатура, която не би преследвала друга цел, освен да задоволява интересите на безотечествения, алчен за пари и плячка наемник. Това би значило пълен погром на елинската държава и култура. Ако тоя опит на наемниците не можел да успее, това се дължи преди всичко на намесата на Филипа, който спасил Елада от заплашващия я социален и политически хаос.

Със своите значителни сили Ономарх започнал офензива. Той опустошил Дорида, и завзел Термопилите, за да прекъсне връзката между Беотия и Тесалия. Освен това успял да привлече с подкуп на своя страна тираните на Фере (в Тесалия), Ликофрон II и Пейтолай, и да ги накара да започнат война с тесалийския съюз.

Така Тесалия била забъркана в домашна война и не могла да вземе участие в борбата срещу Фокида. Тесалийците скоро изпаднали в голямо затруднение и се принудили да повикат на помощ Филипа.

Между това Филип не бездейсвуал. Когато тиванския пълководец Памен минал през Македония (пролетта 353 г. пр. Хр.), за да иде на помощ на Артабаза, сатрапа на Фригия, който възстанал против персийския цар Артаксеркс Охос и бил поискал помощ от Тива, Филип придружил Памена, за да улесни похода му през Тракия, а същевременно да изпълни и свои планове. След като Памен минал в Мала Азия, Филип превзел Абдера и Марония, атински съюзни градове, и имал намерение да нападне и тракийския Херсонес (Галиполски полуостров), който бил атински. Дори и тракийския цар Керсоблепт влязъл в преговори с Филипа и го подбудил към тоя поход; ала Амадок не му позволил да мине през неговата територия. Една част от наемниците на Филипа под предводителството на Адея била разбита от атинския пълководец Харес при Кипсела (дн. Ипсала) на р. Хеброс. Филип обаче се оттеглил благополучно, също и флотата му успяла да избегне от атинските кораби, които я дебнели при Неапол (Кавала), за да я нападнат (353 г.)

(Продължава в следващия брой)

   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај


ПИТУ ГУЛИ (1865 - 1903)
ПИТУ ГУЛИ, легендарен војвода, деец на македонското револуционерно национално движење. По националност Влав. Роден во Крушево во 1865 год. Живеел во Софија. Како 17-годишно момче вклучен во националноослободителното дело на македонскиот народ. Во 1885 год. со својата чета поминал во Македонија. По разбивањето на четата заробен и испратен на робија, во Мала Азија, каде што во крепоста Дијарбекир одлежал осум години. По робијата се вратил во Крушево и се вклучил во активностите на ВМРО. Во една борба со аскерот (1902), како комита во четата на Тома Давидов е ранет. Префрлен на лекување во Бугарија. Во март 1903 год. со мала чета се вратил во Крушево. Благодарејки на неговата агитација Власите од западна Македонија, особено од Крушево, зедоа активно учество во ВМРО и во Движењето за ослободување на Македонија. Пред Илинден избран за член на Крушевскиот востанически комитет. Во Востанието командувал со голем одред во борбите за ослободување на Крушево. Извонредно храбар. Кога Турците презеле голем контранапад одбил да се повлече со главнината од градот. Со своите комити зазел позиција на Мечкин Камен, решен да го брани Крушево до последниот борец. Херојски загинал на 13 август 1903 год. на врвот Мечкин Камен, над неговото родно Крушево. Една од големите легенди на македонското националослободително движение, опеан од народот.
Питу Гули - речиси целото машко поколение од семејството Гули гине во борбите и против бугарските окупатори.

 
Епиграми

БОДЛИВ ЕТНОС

Можеш да се пишеш патагонец,
египтянин, руснак – какъвто щеш,
но не казвай, че си македонец –
не слагай в гащите си... таралеж!НАСИЛНИЦИ

От народа - хляба изтръгнаха,
от македонците - и езика!
И гордо към бъдното тръгнаха –
със престъпната си политика!ЗАКАНАТА НА ГАНЬО

Държавата решил е да прочисти
от рецидивисти, комунисти
мафиоти, крадци, другоцветни –
тъй, че в цяло Българско да светне!

Македонци, турци - все злодеи -
в лагери! Циганите - в бордеи!
Щом за своя идентитет се борят -
държавата му искат да съборят!АБСУРД

Възможно ли е
на Чака потомците
да бъдат гурите
на македонците?!ПРОБЛЕМЪТ НА ГАНЬО

В днешните потомци
все още е жив
на Аспаруховата орда
навика крадлив!ЛОГИЧЕН ВЪПРОС!

Какво могат да откраднат
потомците на световна
Империя
от потомците
на хунска орда -
е МИСТЕРИЯ!?
Въпросът е логичен -
отговорът – двустричен -
ни-що!БРАТСКИ ЖЕСТ

Дори когато Ганьо
е в агония -
пак подлага крак
на Македония!Златка Дамянова

 
Македонија пее

ДАЛИ ЗНАЕШ ЛИБЕ

Дали знаеш либе,
дали паметуваш,
кога бевме мило либе,
двајца на прошетка.(2)

Нели ми велеше,
нели се колнеше,
јас не љубам друго либе,
сами тебе душо.(2)

Земи си ножето,
разпарај срцето,
таму ќе си најдеш либе,
две срца вљубени.(2)

Ах, колку е жално,
ах, колку е мачно,
јас да те љубам либе,
а друг да те земи.(2)ДАФИНО ВИНО ЦРВЕНО

Дафино вино црвено,
момчето ти е заспало,
на кара-камен планина,
на сува рида без вода.

Ми поминали ајдуци,
гунчето му го украле,
ај, гунчето му го украле,
в меана му го продале.

В меана му го продале,
за бела луда ракија,
ај, за бела лута ракија,
за рујно вино црвено.

Ако му го зеле гунчето,
нека ми е живо момчето.
Ако му го зеле гунчето,
нека ми е живо момчето.
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting