Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
“Държавен вестник”, бр. 39, 26.05.2009 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 г.


Чл. 1. Този закон урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., наричано по-нататък "преброяването".
Чл. 2. (1) Необходимите данни за преброяването се събират непосредствено от физическите лица - обект на преброяването, както и от административни източници.
...
Чл. 3. (1) Преброяването по чл. 1 започва в 8,00 ч. на 10 март 2011 г. и приключва в 20,00 ч. на 24 март 2011 г.
(2) Критичният момент на преброяването е 0,00 ч. на 10 март 2011 г. Данните за населението, сградите и жилищата, събрани по време на преброяването, се отнасят към този момент.
(3) Контролните изследвания за пълнотата на обхвата и точността на регистрация на данните започват в 8,00 ч. на 25 март 2011 г. и приключват в 20,00 ч. на 31 март 2011 г.
Чл. 4. (1) Обект на наблюдение при преброяването са:
1. българските граждани, които живеят постоянно в Република България, независимо от това дали към критичния момент на преброяването се намират на територията на населеното място, в което живеят постоянно, или на територията на друго населено място в страната;
2. българските граждани, заминали в чужбина след 9 март 2010 г., и членовете на техните семейства, които ги придружават;
...
6. българските граждани, включително лицата с двойно гражданство, които живеят постоянно в чужбина, но към критичния момент на преброяването се намират на територията на Република България;
...
Чл. 5. Обект на наблюдение при преброяването не са:
1. българските граждани, включително лицата с двойно гражданство, напуснали страната преди 10 март 2010 г., както и членовете на техните семейства, които ги придружават, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3;
...
Чл. 6. (1) За лицата - обект на наблюдение по време на преброяването, се събират следните данни:
1. собствено, бащино и фамилно име;
2. единен граждански номер (ЕГН) за българските граждани и за чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за чужденците в Република България, и личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците, получили разрешение за краткосрочно или за продължително пребиваване съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за чужденците в република България;
3. възраст;
4. пол;
5. състав на домакинството;
6. постоянен адрес и настоящ адрес;
7. гражданство;
8. място на раждане;
9. семейно положение;
10. завършена степен на образование;
11. етническа група;
12. вероизповедание;
13. майчин език;
14. трудов статус на лицето;
15. професия/длъжност;
16. икономическа дейност на заетостта;
17. местонахождение на работата или учебното заведение;
18. вид на транспорта, използван за пътуване до местоработата или до учебното заведение;
19. вътрешна и външна миграция на лицата.
...
(3) Данните по ал. 1, т. 11 - 13 се предоставят доброволно съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за статистиката.
...
Чл. 9. Данните по чл. 7, т. 5 - 7 се събират чрез преброителни карти или по интернет чрез попълване на електронен формуляр.
Чл. 10. При изчерпателното преброяване се използват следните преброителни карти:
1. карта за домакинствата и за лицата в тях, която съдържа въпросите относно данните по чл. 6;
2. карта за жилищна сграда, която съдържа въпросите относно данните по чл. 7;
3. карта за жилище, която съдържа въпросите относно данните по чл. 8.
...
Чл. 13. Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването и териториалните статистически бюра съвместно с областните управители и кметовете на общините организират и провеждат преброяването на населението и жилищния фонд.
Чл. 14. Органите, които осъществяват преброяването, са:
1. Националният статистически институт;
2. Централната комисия по преброяването;
3. териториалните статистически бюра;
4. областните преброителни комисии;
5. общинските преброителни комисии;
6. контрольорите и преброителите.
...
Чл. 21. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя район. Той отговаря за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти от преброителите в поверения му контролен район.
(2) Контрольорът в своята дейност се ръководи единствено от инструкциите за попълване на преброителните карти, а при възникване на проблеми се обръща към председателя на общинската комисия по преброяването.
(3) При приключване на преброяването контрольорът събира преброителните документи от преброителите и съставя обобщена таблица с данни за контролния район.
Чл. 22. (1) Преброителят извършва непосредствената работа по попълването на преброителните карти съгласно инструкциите за попълване на преброителните карти.
(2) При необходимост в населени места с особени местни условия, в които преброителите срещат затруднения в своята дейност, кметовете определят съответен придружител. Те подпомагат преброителите и изпълняват техните указания.
(3) За преброяването на определени категории лица се използват преброители, определени от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и от Министерството на правосъдието.
Чл. 23. Лицата, определени за контрольори и преброители, преминават курсове на обучение, организирани от териториалните статистически бюра и общинските преброителни комисии.
...
Чл. 26. (1) При изпълнението на своите задължения по време на преброяването преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посетят всички жилища и сгради в своя преброителен участък и контролен район от 8,00 до 20,00 ч.
...
Чл. 27. (1) Данните за лицата и домакинствата по чл. 6 се получават лично от преброяваните лица. Изключение се прави само за:
1. малолетни и непълнолетни членове на домакинството;
2. тежко болни лица;
3. военнослужещи на мисии в чужбина;
4. задържани в структури на Министерството на вътрешните работи;
5. временно отсъстващи лица.
(2) За лицата по ал. 1 данните могат да се получат от главата на домакинството или от друг пълнолетен член на домакинството. В случаите, когато от мястото на постоянното им местоживеене отсъстват през целия период на преброяването цели домакинства, данните за тях могат да се вземат от съответната община, район или кметство.
(3) Данните по чл. 7 и 8 за жилищните сгради и жилищата се получават от главата на домакинството или от друг пълнолетен член на домакинството, а когато това е невъзможно, тези данни се вземат от кметствата.
Чл. 28. (1) За провеждане на преброяването НСИ наема лица с договор по Закона за задълженията и договорите.
...
(4) Преброителите, контрольорите и придружителите са длъжни при посещението си в жилищата на гражданите задължително да се легитимират със служебната карта.
Чл. 29. Статистическа информация, получена от обработката на преброителните карти, се използва единствено за статистически цели.
Чл. 30. Лицата, заети със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, не могат да разгласяват или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването.
Чл. 31. (1) Националният статистически институт и териториалните статистически бюра осигуряват опазване на персоналните данни, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с данните само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
(2) Преброителите, контрольорите и придружителите подписват клетвени декларации по време на инструктивните съвещания при получаване на служебната карта по чл. 28, ал. 3.
(3) Задължението по чл. 29 и по чл. 30 продължава и след прекратяването на работата с тези данни.
...
Чл. 35. Лице, което не предостави на преброителите данните по чл. 6 - 8 или предостави неверни данни, се наказва с глоба 60 лв.
Чл. 36. Преброител, контрольор или друго длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.
Чл. 37. Длъжностно лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен определените в чл. 29, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв.

 
   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај

Абонирайте се за вестник “Народна воля”
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2011 година. Вестник “Народна волja” и през идната година ще има каталожен номер 2050.
Както и досега, “Народна волja” ще Ви информира по интересуващи Ви въпроси от най-различно естество в областта на теорията, историята, културата, изкуството.
На страниците на “Народна волja” ще намерят място Вашите писма, Вашите въпроси, Вашата поезия!


Абонирайте се за вестник “Народна воля”!
Сумата за абонация е минимална:
за три месеца - 1,20 лв.
за шест месеца - 2,40 лв.
за една година - 4,80 лв.

Абонирането ще става във всички пощенски станции в страната. Крайният срок е 15 декември! Ако срещнете някакви затруднения при абонирането, обърнете се към редакцията на “Народна волja” - телефон 073/886-336!
“Народна волja” ще се стреми винаги да бъде вярна на Гоцевите завети и да ги пресътвори в живота на днешния ден!
“Народна волja” ще Ви запознава редовно със свободолюбивите идеи на македонските интелектуалци!
“Народна волja” ще разкрива редовно демагогската националшовинистична политика на ванчемихайловистката ВМРО.

Краен срок за абониране - 15 декември 2010 г.!
За читателите ни в Република Македония цената на едногодишния абонамент е 10 евро. Известяваме тамошните желаещи за абонация, че могат да сторят това в редакцията на седмичника “Македонско сонце” в Скопие. Бъдещите абонати задължително трябва да представят точния си адрес.
Желаещите да получават вестника от Европа заплащат по 40 евро, а тези от САЩ, Канада и Австралия - по 50 USD.
Четете и разпространявайте вестник “Народна волja”! Вестникът на истината, вестникът на утрешния ден!

“Народна волja” - каталожен номер 2050!
Ограничения при абонирането няма!
Знайте: истински свободните хора четат вестник “Народна волja”!
Абонирайте се, за да не пропуснете нито една среща с любимия си вестник и през 2011 година!


Важно! Важно! Важно!

Дружеството на репресираните македонци в България припомня на всички репресирани през комунистическия период заради македонските си убеждения и съзнание, както и на техните потомци, че срокът за подаване на молби за компенсации и обезщетения е удължен до края на 2011 г. Молбите се внасят в областните управи, и пак там можете да научите и какви точно документи ви са необходими. Отварянето на тези досиета е от голямо значение за македонското малцинство в България.

Поезија
ЗЛАТКА ДАМЯНОВА

МЕТАРМОФОЗА

Примерих се вече – разумна съм и кратка.
Щом броя до десет – избягвам всяка схватка!

Над чужди проблеми избягвам да умувам -
вече деликатно не виждам и не чувам!

Макар на характера да не ми приляга –
свикнах да си казвам „това не ме засяга!”

В горещ диспут не влизам и завист не будя –
храня се, почивам, дозирано се трудя!

Не удрям, не отварям ръце за прегръдка –
и подир мен не тича ни вълк, нито хрътка.

Изведнъж се промени – някой отбеляза!
Помислих си тъжно – изведнъж се чупи ваза,

Колко наивно е такова съждение –
бавно се променя човек – за съжаление!

И все - пак си прошепнах – „браво, поумняваш!”
А коренът ме сепна – „нима ще се предаваш!”

1985 г.ЗАВИСТ

Блестиш ли – все ще се
намери
някой с кал да те замери.ДАНС

Ганьо успя да пъхне шило
и в новото държавно плашило,
и заля “секретна лава”
цялата объркана държава.БРАТСКИ ЖЕСТ

Дори когато Ганьо е в агония
пак подлага крак на Македония.КОГАТО СИ ОТИДА

Посвещавам на моите сънародници от дружество „Македонска мисъл” - Варна

Ако искате
да срещнете душата ми,
когато си отида –
не я търсете на площадите
„Славейков” и „Омония”!

ТЯ
под небето родно ще живее
ведно с душата на народа!
С него ще се бори,
ще плаче и ще пее –
за правда и свобода!

Надеждата й няма да угасне,
а всеки ден
ще крепне и ще расне,
докато дойде краят
на дълголетната
а г о н и я
и на Вергина слънцето

огрее

СВОБОДНА И ЕДИННА
М А К Е Д О Н И Я!“МАЛЦИНСТВО“

Прав е президентът в свойта пледоария –
в държавата няма „Македонско малцинство!”
Надникнал е явно в архива на България
и разбрал, че сме огромно мнозинство!Македонија пее

ПИЛЕТО МИ ПЕЕ РАНО НА САБАЈЛЕ

Пилето ми пее рано на сабајле,
рано на сабајле, рано пред зори.

Стани ми, стани, ти млада невесто,
стани ми, стани, коња да спремаш.

Јас ќе си одам многу на далеку,
многу на далеку, в туѓа – туѓина.

Рачај, порачај, ти млада невесто,
рачај, порачај, што да ти пратам.

Дали пари сакаш или писмо сакаш,
или мене ме сакаш дома да дојдам.

Ниту пари сакам, ниту писмо сакам,
само тебе те сакам, дома да дојдиш.

Парите се трошат, писмото се кине,
а, љубовта трае вечно до гроба.

ПРАША ЛИ ТИНКЕ МАЈКА ТИ

Праша ли Тинке мајка ти,
Дава ли тебе за мене?
Не сум ја Ѓорѓи прашала, (џанум)
Синоќа сум ја слушала. (2)

Мама на тате велеше (2)
Ај, да го дајме Тинчето (џанум)
За тој Ѓорѓија бекрија. (2)

Тате на мама велеше (2)
До девет ќерки да имам (џанум)
Една на Ѓорѓија не давам. (2)

Оти е Ѓорѓи бекрија (2)
На вино вади ножеви (џанум)
А на ракија пиштоли. (2)
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting