Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Из живота на македонската общност в България

ПОД ЗНАКА НА ИЛИНДЕН


Съгласно член 108 и член 110 от Закона за висшето образование („Служебен вестник на Република Македония“ бр. 35/08, 103/08, 26/09), Правилника за условията, критериите и правилата за записване и обучение в първи цикъл на обучение на Университет „Гоце Делчев“-Щип, приет на 21-то редовно заседание на Университетския сенат, проведено на 15.06.2009 г., и Решението на правителството на Република Македония за броя на студенти за записване в първа година на обществените висши образователни учреждения през учебната 2009/2010 година номер 19-1732-5 од 11.5.2009 година („Служебен вестник на Република Македония“ бр. 59 от 11.05.2009 година), Университет „Гоце Делчев” в Щип обявяваКОНКУРС

за записване на студенти на първи цикъл на университетско и специализантско обучение по учебните програми на Университет „Гоце Делчев” – Щип, през учебната 2009/2010 година

В Университет „Гоце Делчев“- Щип, могат да се запишат чуждестранни студенти по следните учебни програми:

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Правосъдна насока – Кочани
Публична администрация – Кочани
Приложна политика и дипломация (модул Европейско право) – Щип
Новинарство - Щип

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Международна икономика
Здравен мениджмънт
Финансов мениджмънт - Щип
Финансов мениджмънт - Струмица

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Начално училищно обучение
Начално училищно обучение - Струмица1
Предучилищно възпитание

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Обща насока - енология на виното - Кавадарци
Обща насока - Струмица
Обща насока - Щип
Обща насока – Свети Николе1

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
Отдел за теория и педагогика
Отдел за пиано
Отдел за струнни инструменти
Цигулка
Виола
Виолончело
Отдел за духови инструменти
Флейта
Обой
Фагот
Хорна
Тръба
Тромбон
Отдел за инструментален джаз
Саксофон
Контрабас
Тръба
Тромбон
Пиано
Ударни инструменти
Вокално пеене
Отдел за етнохореология

ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА
Информатика - Щип
Информатика - Струмица
Информатика – Берово1

ФАКУЛТЕТ ПО ЕСТЕСТВЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Химия
Биология
Математика
География
Рударство
Геология
-Инженеринг на природните ресурси (естествена среда, геотехнология, нови материали и нови технологии)
- Дисперзирани студии по инженеринг на природните ресурси – Прилеп1
- Логистика (индустриален мениджмънт и индустриална логистика)
- Компютърен дизайн - Щип
- Компютърен дизайн – Кавадарци2
- Строително инженерство
- Архитектура и дизайн
- Дизайн и технологии на мебелировка и интериор-Щип

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Македонски език
Приложна насока
Преподавателска насока
Английски език
Преводачи
Преподавателска насока
Германски език
Преводачи
Преподавателска насока
Италиански език и литература
Френски език и литература
Турски език и литература

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Медицина
Стоматология
Фармация

ВИСША ЗДРАВНА ШКОЛА
Медицински сестри
Физиотерапевти
Лаборанти
Оптометрия и очна оптика
Зъбен техник и протезист
Физиотерапевти

ФАКУЛТЕТ ПО ТУРИЗЪМ И БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
Туризъм - Гевгелия
Бизнес логистика - Гевгелия
Бизнес логистика-Скопије1
Гастрономия, хранене, диететика-Щип

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Системи за автоматично управление-Радовиш

ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Промишлено машиностроене – Виница

ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Текстилно инженерство-Пробищип

Университетът организира обучението в първия цикъл в съответните единици извън своята централа в мястото, където се извършва записването, до получаване на диплома за получени 180 кредита. Университетът си запазва правото в определени случаи да организира обучението за допълнителните 60 кредита от първия цикъл в седалището на единицата за получаване на диплома за първи цикъл на обучение.

Кандидати със завършено средно образование в чужбина
а) Чужди граждани
1. Чуждите граждани се записват извън квотите, определени и утвърдени в конкурса.
2. Кандидатите подават нострифицирано свидетелство за завършено средно образование, както и нострифицирани свидетелства за всички класове, заверен превод на Удостоверение за раждане, уверение за познаване на македонски език (издадено от комисия на Университета) и медицинско свидетелство. Кандидатите посочват дали са стипендианти на своето правителство или самостоятелно покриват разходите си по образованието.
3. На чуждите граждани, които кандидатстват във Факултета за музикално изкуство, се прави проверка на знанията и уменията.
4. Университет „Гоце Делчев” в Щип организира курс за изучаване на македонски език. Учебната такса на студентите от чужбина за учебната 2009/2010 г. възлиза на 400 €, доколкото не е определено по-иначе с договор за междууниверситетско сътрудничество. В тази категория влизат и кандидатите чужди граждани, чиито родители или самите те работят в дипломатическите представителства в Република Македония.
б) Изселници и граждани на Република Македония с цялостно завършено средно образование и частично завършено средно образование в чужбина
1. Кандидатите, чиито родители са наши емигранти, и кандидатите, граждани на Република Македония, които своето средно образование са завършили в чужбина, се записват извън квотата, със съфинансиране на обучението си както за кандидатите от глава VI.
2. Селекцията на кандидатите на Факултета за музикално изкуство става след проверка на познанията и уменията им.
3. Кандидатите от точка 1 могат да се запишат и при условията и критериите, утвърдени в Конкурса за кандидатите със завършено средно образование в Република Македония, в рамките на държавната квота.
4. Кандидатите, граждани на Република Македония, които са завършили част от средното си образование в чужбина, и кандидатите със завършена международна матура се записват при същите условия както и кандидатите със завършено средно образование в Република Македония. Онези кандидати, които не са в състояние да кандидатстват по време на първия срок за записване заради времето на завършване на образованието си в чужбина, се записват във втория срок за записване, включително и на онези учебни програми, чиято квота е попълнена в първия срок за записване.
Тези кандидати се класират по отделна ранглиста, а ще бъдат приети онези кандидати, които са получили най-малко толкова точки, колкото и последният приет кандидат в рамките на държавната квота на съответната учебна програма. Броят на тези кандидати може да възлиза най-много на 10%, а разходите за тяхното обучение поема Министерството на образованието и науката. Те плащат компенсация за обучение в размер 200 евра

Трети срок за записване
За факултетите, на които се останали непопълнени места, третият срок за записване ще се реализира на 16.09.2009 година.

Документи за кандидатстване
При кандидатстване за Университета кандидатите внасят следните документи:
1. Молба за записване
2. Оригинални свидетелства от всички класове
3. Държавна матура, международна матура или училищна матура
4. Свидетелство за завършено средно образование
5. Свидетелство за раждане
6. Доказателство за притежаване на македонско гражданство (уверение или решение)
7. Потвърждение за платени:
• 300 денара на банковата сметка на Университета за учебните програми, за които не се прави проверка на знанията и уменията;
• 500 денара на банковата сметка на Университета за учебните програми, за които се прави проверка на знанията и уменията.
Кандидатите, които се конкурират за записване като задочни студенти, освен посочените, внасят и документите, посочени в глава IV, точка 3.
Свидетелствата на кандидатите от глава VI, а) и б), издадени в чужбина, трябва да бъдат нострифицирани.
В Щип желаещите кандидатстват за: Икономически факултет, Земеделски факултет, Педагогически факултет, Факултет по естествени и технически науки, Факултет по информатика, Факултет по музикално изкуство, Факултет по медицински науки, Филологически факултет, Факултет по туризъм и бизнес логистика и Правен факултет.
В Щип желаещите кандидатстват за дисперзираните студии в Прилеп на Факултета по естествени и технически науки.
В Струмица желаещите кандидатстват за: Земеделски факултет, Факултета по информатика, Икономически факултет и Педагогически факултет.
В Кавадарци желаещите кандидатстват за: Земеделски факултет и Факултет по естествени и технически науки.
В Свети Николе желаещите кандидатстват за: Земеделски факултет.
В Кочани желаещите кандидатстват за: Правен факултет.
Във Виница желаещите кандидатстват за: Факултета по машиностроене.
В Радовиш желаещите кандидатстват за: Електротехнически факултет.
В Пробиштип желаещите кандидатстват за: Технологическо-технически факултет.
В Гевгелия желаещите кандидатстват за: Факултет по туризъм и бизнес логистика.
В Скопие желаещите кандидатстват за: Факултет по туризъм и бизнес логистика (училище „8 септември“, Автокоманда).
В Берово желаещите кандидатстват за: Факултет по информатика (обект стара гимназия).

Кандидатстването се прави с оригинални документи.

При записването приетите кандидати представят:
1. индекс и студентска легитимация;
2. три фотографии (2 от 6х9; 1 от 4х5);
3. „приявни листови”;

I.
- Потвърждение за платени 650,00 денари - за информатическо-културно-спортни активности на ниво на Университет.
банкова сметка на Университет „Гоце Делчев“-Щип 100000000063095
“Сметка на буджетски корисник” - 1600160330-788-18
Приходен шифър 723019
Програма 44
Образец ПП-50
II.
- потвърждение за платени 6.125,00 денари - за партиципация (първа вноска) - за редовните студенти в държавната квота за всички факултети;
- потвърждение за платени 12.250,00 денари - за партиципация първа вноска) - за задочните студенти, студентите със съфинансиране и чуждестранни студенти за всички факултети освен за Факултета по медицински науки;
- потвърждение за платени 27.500,00 денари - за партиципация (първа вноска) за съфинансиране за Факултета по медицински науки.
Банкова сметка на Университет „Гоце Делчев“-Щип 100000000063095
“Сметка на буджетски корисник” 1600160330-788-18
Приходен шифър 723012
Програма 44
Образец ПП-50

III.
- по­т­вър­ж­де­ние за пла­те­ни 1.250,00 де­на­ри - за за­с­т­ра­хо­ва­не на сту­ден­та, за ма­те­ри­ал­ни раз­хо­ди, за ком­пен­са­ция на кни­жо­в­ния фонд и за со­ли­дар­на от­го­вор­ност на ни­во на Уни­вер­си­те­та.
Банкова сметка на Универзитет „Гоце Делчев“-Щип 100000000063095
“Сметка на буджетски корисник” 1600160330-788-18
Приходен шифър 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

IV.
- по­т­вър­ж­де­ние за пла­те­ни 210,00 де­на­ри - за сту­ден­т­с­ки пар­ла­мент, сту­ден­т­с­ки ом­бу­д­с­ман и сту­ден­т­с­ки ак­ти­в­но­с­ти.
Банкова сметка на Универзитет„Гоце Делчев“-Штип 100000000063095
“Сметка на буджетски корисник” 1600160330-788-18
Приходен шифър 723119
Програма 44
Oбразец ПП-50
КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН НА ИНТЕРНЕТ - СТРАНИЦАТА:
http://www.ugd.edu.mk/

Врати се на претходната страница   Врати се горе