Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Преживелите терора членове на кръжока продължават борбата
ПРОИЗХОДЪТ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ
МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ


Правдата во рацете на силата София, 18 януари 1947 год. (Заседанието открито в 6.30 ч. от г. Йордан Анастасов)
МИХАИЛ СМАТРАКАЛЕВ: (От трибуната)Драги сънародници! Темата за македонската нация, по всичко личи, е крайно интересна тема. В тая наша дискусия имаше разгорещяване. Това е, защото има реално, политическо значение коя теза е съобразена с науката и коя не е. Тук се състезават не само две научни тези, дори два мирогледа, но и два политически лагера - затова са тези разгорещявания. Дали има, или няма македонска нация не е само научен въпрос, но е политически въпрос. Затуй, защото и политиката, и науката са свързани понятия, а според мене и според моите другари само онази политика е реална и прогресивна политика, която почива на научни истини.
Точно за това ние считаме темата за македонската нация трептуща тема за македонската емиграция. Аз трябва да ви кажа и това, че мнозина наши македонци, които имат претенцията, че са македонци, че са македонски патриоти, поставиха въпроса по съвсем непатриотичен начин. Те поставиха въпроса така: съществува или не съществува македонска нация. Един македонец патриот не може да направи такава постановка на въпроса. Македонската нация е един крупен факт, който наблюдаваме пред нашите очи. Тя се развива и разцъфтява. Не само ние я признаваме, но я признава и цял свят. Официално македонската нация се призна още през 1943 г. в гр. Яйце от Съветския съюз, Англия, Америка и от всички прогресивни народи. Да отричат този факт при това положение тези македонци, които претендират, че са македонски патриоти, най-малкото да се усъмняват в този факт, за мен това означава, че не са македонски патриоти.
Трябва да обърна внимание и на това, че темата е извънредно широка. Тук се преплитат различни дисциплини, а освен това и времето е малко и не може да стигне, за да може въпросът да се разгледа всестранно и точно. Затова Христо Калайджиев, основният референчик, постави темата така: Въпросът за македонската нация - постановка и метод. Значи ние трябва да се ограничим в разискванията си само върху тези два въпроса: постановката на въпроса за македонската нация и въпроса за метода. В тия основни линии ще се движа в моята беседа. Разбира се, моята задача до голяма степен е свършена от другарите, които говориха преди мене: Христо Калайджиев, Туше Влахов, Васил Ивановски, Кирил Николов, Симеон Касабов и Ангел Динев, които разгледаха въпроса доста нашироко, като дори излязоха извън рамките на метода и на постановката и дадоха обилни аргументи.
При разглеждането на този въпрос се очертаха ясно и недвусмислено две противоположни тези. Аз смятам, че няма защо да се разгорещяваме и да се плашим от това, че тези две противоположни тези кристализираха, изясниха се и, доколкото изглежда, поддръжниците и на едната, и на другата теза ще си останат на своите позиции. Разбира се, както казах вече, въпросът има и политическо значение и онези, които разкъсват науката от политиката, с факта, че апострофират, с факта, че енергично възразяват и реагират на противното становище, с тези свои действия сами доказват, че и те самите свързват науката с политиката.
Другата теза е тази, която се застъпи от Ангел Томов и от Христо Ампов. Съвършено същата е и тезата, която се застъпи от г-н Христо Шалдев. Тая теза упорито насажда г-н Иван Хаджов, който държа две беседи на друго място. Аз обаче смятам, че Ангел Томов, както и някои други, изразяват всъщност становището, че македонската нация не съществува. Разбира се, има известни нюанси в тяхното схващане, но това не изменя работата.
Преди всичко при нашите разисквания трябва да си изясним въпроса за метода. И не случайно тези две противоположни тези направиха своите възражения главно по въпроса за метода. Макар че по този въпрос се говори твърде много, смятам, че и аз има какво да кажа.
Трябваше да се изясни преди всичко понятието “нация”. Естествено, за да можем да изясним пораждането и развитието на македонската нация, ние трябва да си обясним какво означава понятието “нация”. И ето, при дефинирането на това понятие “нация”, различията веднага започват. Моят приятел Кирил Николов, когато разглеждаше пораждането на македонската нация и се изправи пред въпроса, от кой момент ние можем да смятаме, че е започнало пораждането на македонската нация, каза ясно и недвусмислено: от онзи момент, в който са започнали да се пораждат и да се развиват и останалите нации в целия свят. А кой е този исторически момент? Този исторически момент е, когато старата феодална система започва да се разпада и на нейно място започва да се развива капиталистическата, икономическа-политическа формация. Този е началният момент за образуването на всички нации в света, той е началният момент и за образуването и развитието и на нашата македонска нация. Всички марксисти по този въпрос са единни. Ако вие вземете най-големите теоретици по националния въпрос, Ленин, Сталин, ще видите, че точно така поставят въпроса - от този начален период започва създаването на нациите.
Направи ми силно впечатление това, че Ангел Томов и Христо Ампов, както и някои други, които заявиха, че са на позициите на диалектическия материализъм, които заявяват, че признават диалектическия метод, в същото време не признават Ленин и Сталин, най-големите теоретици по националния въпрос, най-големите диалектици материалисти, класиците на марксизма. Въпреки че искат да минат за големи марксисти, намират, че нацията не се поражда при появата на капитализма, а се поражда още при появата на човешкото общество. Аз няма да цитирам, защото помните изказванията на тези господа. Факт е, че не само Ангел Томов, но и всички, които се изказаха и поддържаха становището, че няма македонска нация, говориха за съществуването на нации още през робовладелческия строй.
Ангел Томов говори, че са съществували асирийска, финикийска, старогръцка нация и пр.
НИКОЛА МАНОЛЕВ: Тодор Павлов признава това.
МИХАИЛ СМАТРАКАЛЕВ: Същото заяви и г-н Христо Шалдев, че съществува древногръцка нация, която създала своя самостоятелна култура. Такива твърдения има и Иван Хаджов, който се изказа на друго място.
Искам, драги сънародници, с това да ви подчертая, доколкото въпреки нюансите, отделните оратори, поддръжници на тезата, че няма македонска нация, са единни в метода и в аргументацията си, естествено и в своите изводи, въпреки че едни се наричат марксисти, а други не се наричат марксисти.
Верна ли е обаче тази теза, верно ли е, че са съществували нации още през робовладелческия строй или през феодалния строй? Абсолютно неверно. Преди всичко трябва да ка
жа, че онези, които заявиха преди нас, че са диалектически материалисти, трябва да разберат, че това не е марксическа теза, следователно няма защо да заблуждават събранието. Това си е тяхна теза. Нито един марксист не твърди, че съществуват нации през робовладелческия или през феодалния строй.
Можем ли да твърдим, че са съществували нации при тези стари политико-икономически формации - робовладелческия строй и феодалния строй? Абсолютно изключено. Защо? Защото в националната общност гражданите трябва да бъдат равни помежду си, за да може у тях да насаждаме или да видим патриотично чувство. Кажете ми, възможно ли е да се открие патриотично чувство у един роб, който не е бил признаван за човек, който е могъл да бъде не само продаден от господаря си, но и убит като куче, като добиче. Абсолютно изключено. Ясно е, че да се поддържа тезата, че нации съществуват още от памтивека, е абсолютно ненаучно, неубедително, неверно. Дефиницията на Йосиф Сталин, която се изясни от моите другари, за това какво е нация, изтъкна тези познати четири елементи, от които елементи всички противници на нашата теза не се отказаха, а се стараеха да ги открият в българската нация и да докажат, че не съществуват в македонската нация, но фактически признаха наличността на тези елементи, признаха научността на тази Сталинова и Ленинова дефиниция.
Втор един въпрос, пак във връзка с метода, пак във връзка с понятието “нация”, е този, откога датира българската нация? Всички марксисти, които се изказаха по този въпрос, казаха ясно и категорично, че българската нация датира от епохата на Българското възраждане, т. е. от края на ХVIII и началото на ХIХ век. Обаче Иван Хаджов ни казва: “Българската нация в Х век е вече исторически факт”. Аз смятам, че вие чухте, какво, на същото становище е и г-н Христо Шалдев. На същото становище са и другите оратори, които отричат съществуванието на македонската нация. Значи българската нация се е създала при идването на Аспарух, още в VII век, и се е оформила напълно, както изказва своето заключение Иван Хаджов, в Х век. А знаете ли вие в Х век каква обществено-икономическа формация е имало в България? - Феодална. Според Иван Хаджов ферментът за образуването на българската нация са Аспаруховите българи - ако те не бяха дошли, нямаше да се образува, според него, и българската нация. Той изпада в абсолютна ненаучност, когато изяснява как се е образувала българската нация. Той твърди, че Аспаруховите българи са били организирани по идеален начин, че са носили висока държавна организация, а славяните са били хора несговорчиви и неподдаващи се на някаква организация.
Ясно е, че така не може да се обясни пораждането на нацията и пораждането на държавата. През този период има феодализъм, т. е. едно разкъсване на цялата територия на Балканския полуостров, съществуване на отделни княжества по всичките тези земи, враждуващи помежду си, съединяващи се ту с тези, ту с онези държави. В това отношение се изнесоха много данни. Ще припомня само един пример, именно за Крали Марко, който е бил в съюз с турците против българите и в Търново избил - колко души бяха, Ангеле?
НЯКОЙ ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ: Защо пък той да каже?
МИХАИЛ СМАТРАКАЛЕВ: Защото той изнесе този факт.
АНГЕЛ ДИНЕВ: 120 души.
МИХАИЛ СМАТРАКАЛЕВ: Избил 120 души. Ясно е, че да се говори за съществуването на българска нация още през тази епоха е ненаучно и неверно. Защото през този период на разкъсани, отделни малки държавици ние не можем да говорим преди всичко и най-вече за икономическа общност, която икономическа общност се явява най-същественият белег, определящ белег на понятието “нация”. Когато имате малки държавици, отделни болярства, такава икономическа общност и връзка между отделните племена не може да съществува. Нито има общност на пазарите, нито има достатъчно производство (тогава е съществувало затворено натурално стопанство), нито има железници и добри пътища, нито има единна монета, нито може да се отиде от една държава в друга без паспорт, нито стоките могат да се пренесат без мито. Ясно е, че за икономическа общност не може да се говори. Ясно е, че за общуване на отделните племена не може да се говори, за обща култура и патриотизъм не може да се говори. Това обаче не виждат отрицателите на македонската нация, които поддържат тезата, че българската нация съществувала още през Х век. Това показва, че те още не разбират какво означава понятието “нация”.
Понеже този въпрос се изясни твърде много от моите другари, като в тази посока се изнесоха много данни, аз ще ви изнеса факти, които, мисля, че не знаете, които, смятам, че ще ви бъдат интересни. Те достатъчно изясняват въпроса, дали са съществували нации преди пораждането на капиталистическия строй.
Вам е известно, че писменост и цивилизация съществуват твърде отдавна. Също така интересно за вас ще бъде да проследим откога започва да се употребява думата “нация”. Ако имаме нация още в древността, би трябвало и понятието “нация” да съществува в литературата. А ето какви данни ще ви посоча за това понятие кога се поражда и кога се явява за пръв път в историята. Ученият Georges Weill в своята книга “Deveil des nationalites” (Пробуждане на националностите) е издирал тези данни и аз ще ви ги кажа. В английската литература за пръв път се употребява думата “nation” (нейшън) - нация, в 1691 г., ХVII век. За пръв път през тази година думата “nation” се поставя в речника на Мърей, най-стария английски речник, без да се е намерил тогава още писател, който да е уточнил съдържанието на това понятие. Във Франция за пръв път думата “nation” влиза в речника на Френската академия в 1831 г., значи в началото на ХIХ век. В 1831 г., в първата половина на ХIХ век, за пръв път полският поет Брадзински е направил доклад за полската националност. В 1834 г. за пръв път руският писател Плетков употребява понятието “националност”, като го превежда от френски език с понятието “народност”. През същото това време - от 1830 до 1848 г. - италианският професор Манчини популяризира тази дума със своите статии и речи на италиански, френски и английски езици.
Аз смятам, че всеки българин би направил своите изводи. Точно в края на ХVIII и началото на ХIХ век се избистри понятието “нация”. Това означава, че за да се избистри в тая епоха и да излезе на сцената това понятие “нация”, трябва да се е явила тогава именно самата нация. Също така следва и другият извод: фактът, че тази дума не е съществувала преди този период, показва, че и нацията не е съществувала.
Искам да поставя още един въпрос. То е въпросът за отношението между двете понятия “държава” и “нация”. Този въпрос е много съществен във връзка с интересуващия ни главен въпрос за македонската нация. Не случайно Иван Хаджов и неговите последователи или съмишленици поддържат, че българската нация се създава, когато се създава и българската държава. В една механична, не научна, не диалектическа връзка се поставят тези две понятия - “нация” и “държава”, без да се обяснява, без да се доказва в какво отношение се намират те.
Това за мене никак не е случайно. Свързването на понятията “нация” и “държава” е реакционно свързване с единствената цел тези две понятия да се завържат така, щото да се получи, че и едното, и другото се зараждат едновременно. Това е целта на едно такова гледище: понеже имаме държава много отдавна, от робовладелческия строй още, ерго оттогава имаме и нация. Това е значението на едно такова гледище.
А верно ли е това? Абсолютно неверно.

Държавата се поражда благодарение на пораждането на класите. Държавата е продукт на класовото разслоение на обществото. В един много далечен период при разпадането на първобитния комунизъм и зараждане на робовладелческия строй, в момента, когато се заражда първото класово (робовладелческо общество), в този момент се поражда и държавата като класов инструмент на господствуващата класа срещу потиснатите класи. А нацията се поражда в един много по-близък към нас исторически период. Този период е, когато идва на историческата сцена капитализмът. Ето защо ние трябва да правим разлика между нация и държава по време, по епохи и да не правим заключението, което правят Хаджов и неговите следовници и учители - това е гледището на реакционните учени буржоазни - че пораждането на държавата означава и пораждане на нация.


Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


Дарение
ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Редколегията на вестник “Народна воля” изказва най-искрена благодарност на г-н Владимир Ралев, бизнесмен от Швейцария, за отпуснатата парична помощ от 1000 швейцарски франка.
На семейството на г-н Ралев желаем здраве и късмет, а на него лично - и успех в бизнеса!
Също така горещо подкрепяме многобройните донаторски инициативи на нашия македонски патриот по света!
* * *
Също така редколегията сърдечно благодари на г-н Иван Петров и г-жа Стефка Петрова от Белгия, дарили на вестника 100 евро.
На тях и техните роднини желаем здраве и късмет, много успехи в живота!

Македонија пее
 
МАКЕДОНИЈА
Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Како зрак од сонце
Како мирис од цвеќе
Ти си наш најубав цвет (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме
Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме

Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Колку љубов носиш
Колку даваш сила
Од тебе нема помила (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

СЕ СОБРАА КОМИТИТЕ
Се собрале комитите (2)
ќе ми одат суво поле (2)
напред оди војводата (2)
војводата Јордан Пиперка. (2)

Ќе ми фаќат Мемет Изин (2)
ќе ми го чекаат Алил Паша (2)
што ја грабил руса Стојна (2)
руса Стојна од Мало Црско. (2)

Проговара војводата (2)
да слеземе долу Брезово (2)
да го венчаме Алил Паша (2)
за невеста остра сабја. (2)Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting